5.31.2007

Moderaternas maskerad

Tillsammans med många SSU:are och andra har jag förbluffats över hur moderaterna sedan nyligen påstått sig vara värsta miljövännerna. Sicket snack! Jakob Molinder har skrivit klockrent om det. Detta måste vi socialdemokrater fortsätta uppmärksamma. Moderaternas stil är bara en politisk maskerad. Som så mycket annat!

Grattis Europa! Tack Byggnads och LO

Tittar man tillbaka på förra veckan var det en bra vecka för det fackliga samarbetet i Europa.

Satt och läste Göran Färms senaste nyhetsbrev där han skriver om EG-domstolens generaladvokats förslag till domslut i det Lavalmålet. Gillar det citat Göran har med från Jan Andersson, hans s-kollega som är ordförande i parlamentets arbetsmarknadsutskott. Han säger:
- Svenskt Näringsliv har förlorat så det stänker om det, även om de kommer att försöka hävda att Byggnads stridsåtgärder var oproportionerliga, säger Jan Andersson. (Här kan du läsa mer om fallet på Jans hemsida eller hos LO eller hos Byggnads. Och så kan man för nöjes skull jämföra med vad Svenskt Näringsliv skriver.) :D

Detta var förstås, som LO och Byggnads säger, en framgång! Facket kan fortsätta teckna avtal mellan företag och arbetare, som ska behandlas lika oavsett om de är svenska eller utländska. Fackets uppgift är att se till att arbetare inte ställs mot arbetare. Därför är detta en framgång. Okej, den slutgiltiga domen kommer senare i år, men EU måste respektera den svenska modellen. Allt annat vore oacceptabelt.

Samtidigt måste fackets inflytande och rätt inom EU stärkas. Här har Europafacket en jätteviktig roll. Därför är det så kul att LO-Wanja förra veckan valdes till ny ordförande för Europafacket! Grattis Europafacket! Men vi måste alla hjälpas åt att stärka fackets inflytande. Genom våra partier och förbund, genom ESP och ECOSY, och så klart genom riksdagen och Europaparlamentet.

Mina svar till valkommittén

Förra torsdagen fick jag ett mail från SSU:s valkommitté med frågor i med anledning av att jag är nominerad av tolv SSU-distrikt till SSU:s ledning. Jo jag vet - mailet kom en dryg vecka efter att valkommittén redan fattat sitt beslut - och min erfarenhet av valberednings- och valkommittéarbete är att det är brukligt att ställa frågorna före man gör det, men det har ändå varit roligt att få svara på detta. Bättre sent än aldrig :) Inspirerad av hur en kompis till mig gjorde när han var nominerad till Executive Trustee i IEC för CISV International, lägger jag också ut frågorna jag fick tillsammans med mina svar som jag skickade till valkommittén igår.

Vem är du?
- Laila Naraghi. Jag kommer från Oskarshamn och gick med i SSU för tio år sedan efter att ha beställt information från olika ungdomsförbund och organisationer. Jag var arg på hur världen såg ut, på miljöförstöringen och på att vi elever inte fick vara med och bestämma i skolan, så jag ville engagera mig någonstans. Efter att ha läst om olika föreningar valde jag att engagera mig i socialdemokratin. Sedan dess har jag varit aktiv i SSU på olika sätt lokalt och regionalt, nationellt och internationellt. Det har verkligen gett mig möjlighet att tillsammans med andra kunna förändra saker och ting. Jag bor nu i Stockholm eftersom jag läser på Försvarshögskolan där jag studerar statskunskap med inriktning på krishantering och internationella relationer. På min fritid tycker jag att det är roligt att just vara engagerad i arbetarrörelsen, att gå på bio, att skriva och läsa och att umgås med vänner och familj.

Hur gammal är du?
- Jag är 24, fyller 25 i slutet av juni.

Accepterar du nomineringen som ledamot / ledning till förbundsstyrelsen SSU?
- Ja jag accepterar nomineringarna som ordförande.

Vad har du idag för uppdrag i SSU / SAP / övriga uppdrag?
- Ledamot i SSU:s förbundsstyrelse med ansvar för internationella frågor
- Vice president i ECOSY, med portföljen EU:s Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitik- Ledamot i socialdemokraternas internationella rådslagsgrupp
- Ledamot av SSU Kalmar läns valberedning
- Styrelseledamot i s-föreningen ESP Stockholm (en s-förening inom Stockholms Arbetarekommun)
- Kolumnist i dagstidningen Östra Småland
- Delegat till FN:s generalförsamling, utsedd av LSU, för år 2006, vilket innebär att jag under 2007 ska fungera som stöd för den nya delegat som LSU har utsett för 2007

Hur värderar du din insats i förbundsstyrelsen under perioden?
- Jag värderar min insats i förbundsstyrelsen under perioden 2005-2007 utifrån det jag har gjort. Under perioden har jag precis som under perioden 2003-2005 varit ansvarig för internationella frågor i förbundsstyrelsen. Jag har försökt rikta in mig på att dels stärka SSU:s internationella politik och verksamhet, dels stimulera den internationella debatten i SSU. Jag har under 2003-2007 besökt flera kommuner och distrikt för att föreläsa om olika frågor eller om hur vi SSU:are kan bedriva internationella projekt. Förutom att föreläsa på olika kurser och konferenser på både lokal och nationell nivå har jag hjälpt till som bollplank vid olika arrangemang, projekt och kampanjer. Jag har också besökt nyårskurserna på Bommersvik för att stimulera den internationella diskussionen där. Under perioden har jag skrivit artiklar till SSU:s hemsida och Tvärdrag samt även informerat Frihet om olika händelser för att göra dem uppmärksamma på vad som händer och sker. Jag har också skrivit artiklar och kolumner till andra tidningar för att bilda opinion för vad SSU tycker. Under perioden har jag varit handledare för en DLU-1:a på Bommersvik (min tredje veckokurs jag höll under min tid i förbundsstyrelsen). Jag tycker det är angeläget att SSU:s förbundsstyrelse finns ute i verksamheten, både på lokal och regional nivå och på förbundsnivå. Därför har jag prioriterat det.

2006 utsågs jag av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) till delegat till FN:s generalförsamling. Det tog en hel del tid i anspråk och jag har ansträngt mig för att genom uppdraget sprida kunskap och engagemang om FN inom SSU, bland annat genom föreläsningar, artiklar, radiointervjuer och bloggande. Jag har också använt uppdraget som ett sätt att visa upp SSU:s internationella engagemang för andra. Det har jag bland annat gjort genom kommunikation med andra organisationer och genom media. Dels genom möten, artiklar och brev, dels genom att vara korre för Transit på P3. Genom uppdraget, och mitt tal i FN, lyfte jag frågor som vi i SSU tycker är viktiga.

Under perioden har jag varit vice president i ECOSY och engagerat mig för att SSU:s närvaro och engagemang i ECOSY ska vara starkt och trovärdigt. Jag har tillsammans med ECOSY:s ledning och presidium lett organisationen politiskt och organisatoriskt. Presidiet har en viktig roll i detta eftersom ECOSY endast har en mycket liten expedition i Bryssel (tre anställda). I ECOSY har jag ansvarat för frågor som rör EU:s Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitik varför jag tillsammans med ECOSY:s ledning har ansvarat för ECOSY:s arbete och utveckling angående frågor som bland annat rör Mellanöstern, Turkiet, Kina och Asien, Latinamerika och USA. Under perioden har nya kontaktytor och samarbeten skapats för att ge ECOSY en mer sammanhållen och trovärdig internationell politik. I mitt uppdrag i ECOSY har jag tyckt det varit viktigt att ständigt återkoppla till SSU:s ställningstaganden och traditioner vad gäller internationellt arbete. I ECOSY har jag tillsammans med den nu före detta vice presidenten Simone Burger ansvarat för ECOSY-utskottet för policyutveckling. Vi ledde arbetet med att skapa ett nytt policysystem i ECOSY som kongressen i våras fattade beslut om. Tillsammans med utskottet tog vi fram förslaget på hur detta skulle se ut och fungera, det vill säga hur olika dokument skulle utformas och stå i relation till varandra.På grund av mitt uppdrag som internationellt ansvarig i SSU:s förbundsstyrelse har jag också fungerat som SSU:s representant vid olika IUSY-aktiviteter. Det handlar om IUSY:s planeringspresidiemöte inför festivalen i Alicante under våren 2006 samt under själva festivalen sommaren 2006. Det innebar att jag under festivalen ansvarade för SSU:s ansvarsuppgifter i presidiet och på festivalen.

Under perioden har jag hållit kontakt med några av för SSU viktiga närstående svenska organisationer. Framför allt Olof Palmes Internationella Centrum och Svenska FN-förbundet. SSU är medlemmar i båda. Jag har bland annat varit på FN-förbundets kongresser samt samarbetat nära med Palmecentret bland annat som föreläsare. Jag har lagt extra energi på att försöka få SSU-kommuner och –distrikt att känna större förtroende för möjligheten att använda dessa organisationer i sitt lokala och regionala arbete. Inte minst eftersom vi i SSU ju själva är medlemmar i de båda. Jag har gjort det bland annat genom att sprida information om deras verksamhet samt stötta kommuner och distrikt i att använda sig mer av dessa organisationer.

Jag har tillsammans med RFSU jobbat för att genom SSU och RFSU mer och tydligare uppmärksamma internationella SRHR-frågor (Sexuella och reproduktiva rättigheter). Det har vi bland annat gjort genom gemensamma artiklar och genom mitt arbete som delegat till FN:s generalförsamling 2006 samt som vice president i ECOSY.

Tillsammans med SSU:are runt om i landet har jag dragit igång ett Kurdistannätverk inom SSU som jobbar för ökad kunskap och verksamhet för ett fritt och demokratiskt Kurdistan. Under perioden har jag även haft frekvent kontakt med olika kurdiska ungdomsorganisationer i Sverige och i Kurdistan.Som internationell ledare i förbundsstyrelsen har jag tyckt det varit viktigt att driva SSU:s politik gentemot SAP centralt. Därför har jag försökt ha kontakt med olika personer inom partiet som är ansvariga för internationella frågor, skrivit texter till AiP och drivit frågor tillsammans med andra SSU:are inför och på partikongresser. Det rör sig bland annat om Rättvisemärkt, Västsahara, Israel/Palestina och Burma. SSU är LO:s ungdomsförbund varför jag har haft ett globalt facklig-politiskt perspektiv och sökt uppmärksamma detta bland annat genom arbete för Rättvis handel. Jag har bland annat deltagit och lett seminarier med globalt facklig-politiskt tema liksom ständigt lyft det facklig-politiska perspektivet inom ECOSY.2006 var jag SSU:s representant i LSU:s påverkansutskott då vi arbetade fram ett nytt LSU-program. Det var ett intressant och viktigt arbete som ledde till att LSU-programmet är organiserat utifrån den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Hur ser du på arbetet i förbundsstyrelsen?
- Efter fyra år i förbundsstyrelsen är min bild att arbetet i förbundsstyrelsen blir vad man gör det till. Arbetet mellan mötena har många gånger känts mest angeläget eftersom det har gått att påverka mer och eftersom det har kunnat stimulera SSU:s verksamhet och politik. Förbundsstyrelsemötena känns viktiga men inte sällan svåra att påverka. Jag har saknat att vi aldrig haft någon teambuilding eller liknande som syftar till att svetsa samman styrelsen. Jag tror att det skulle hjälpa om vi själva också går igenom den typ av teambuildning som vi vill att SSU-distrikt och –kommuner använder sig av.

Vad vill du göra under nästa period i förbundsstyrelsen?
- Stärka SSU genom att stötta lokal och regional verksamhet och bidra till att SSU vågar ta än mer ton mot samhällets orättvisor, bland annat genom att vara tydligare gentemot partiet. Jag vill också bidra till det jag skriver om nedan med anledning av era frågor om min syn på SSU:s politiska och organisatoriska roll.

Hur ser du på SSUs politiska roll?
- SSU har en jätteviktig politisk roll inom arbetarrörelsen och i Sverige och världen! Vi ska vara verklighetssynens ungdomsförbund som identifierar samhällets orättvisor och gör något åt dem. Jag har utvecklat min syn på detta i svaren nedan.

Våra viktiga framtidsfrågor?
- Jag tycker att de viktigaste framtidsfrågorna för SSU är tre mer övergripande som handlar om vårt arbete och förhållningssätt, och tre som är mer av sakpolitisk karaktär.
De mer övergripande är:
- Att vara en rörelse som samlar unga människor för ett rättvist samhälle och mot regeringen Reinfeldts politik
- Att förmå vara ett verktyg för unga människor som vill förändra saker och ting. Allt från sin egen arbetsmiljö på skolan eller på jobbet till kommunens miljöpolicy eller Marockos ockupation av Västsahara. Genom SSU ska unga människor kunna förändra.
- Att ha en mer aktiv roll för att få arbetarrörelsen i allmänhet, och socialdemokraterna i synnerhet, på rätt köl igen. Det handlar om att tydligare stå upp mot tråkiga strukturer inom arbetarrörelsen och att göra socialdemokratin mer trovärdig igen.
De mer sakpolitiska är:
- Att kunna vara Sveriges bästa elevfackliga organisation som står upp för elevers rättigheter. Idag saknas det en organisation elever kan vända sig till för att få råd och stöd. Det får mycket negativa konsekvenser för demokratin ute i Sveriges skolor. Och det blir särskilt tydligt nu när skolministern, major Björklund, vill försämra elevinflytandet och elevernas rättigheter. Därför behöver SSU jobba mer elevfackligt. Det kan vi göra genom skolklubbar, rådgivning och utbildningar. Att jobba för att elever organiserar sig fackligt får dessutom positiva konsekvenser i ett längre perspektiv eftersom det stärker den fackliga grundidén.
- Att ta kampen mot rasismen. Överallt. Alla människor är lika mycket värda och det ska respekteras. Vi i SSU ska förmå att peka på rasismen och diskrimineringen var än den förekommer. I skolan eller på jobbet, på arbetsmarknaden eller i politiken, när det handlar om så kallad vardagsrasism eller organiserad rasism. En del politiker och andra kallar den diskriminering som finns i Sverige för ”integrationsproblem”. Det tycker jag är skitsnack. Vi ska kalla saker vid deras rätta namn och den diskriminering som riktas mot medborgare på grund av deras ursprung eller hudfärg är rasism. Vi i SSU ska ta kampen mot rasismen.
- Att stå upp för internationell solidaritet. Världen idag är ett stort klassamhälle där människors rättigheter inte respekteras. Det handlar om svält, krig och konflikter. SSU måste få upp detta på makthavarnas dagordning genom att jobba med frågor som rör handel, bistånd, globalt samarbete och facklig organisering. Tillsammans med övrig arbetarrörelse, inte minst facket och våra internationella paraplyorganisationer, måste vi stå upp för den demokratisk globalisering.

Vad kan du tillföra i förbundsstyrelsen politiskt?
- Engagemang och en vilja att jobba tillsammans med hela styrelsen, att diskutera och att lyssna. Mina år inom ungdomsförbundet gör att jag också kan bidra med erfarenheter från påverkansarbete lokalt och regionalt, i partiet och fullmäktige, på europanivå och internationellt.

Vad är din syn på framtidskommissionens arbete och hur ska detta inkluderas i det vardagliga SSU-arbetet?
- Framtidskommissionen måste respekteras av alla. Det är fortsatt viktigt att framtidskommissionen präglar allt vårt arbete, bland annat utbildningsverksamheten och förbundsexpeditionen. SSU ska vara en inkluderande organisation där alla får plats. Vi ska lyssna på varandra och inte ha förutfattade meningar om varandra. Jag tror det är viktigt att inkludera framtidskommissionens arbete i vårt vardagliga arbete genom att hålla diskussionen levande om hur vi vill att organisationen ska vara. Det är naturligt att diskutera hur man vill att ens förening ska fungera, och att reflektera kring hur den fungerar idag. Jag skulle vilja att förbundsstyrelsen fick möjlighet att ta ett större ansvar för detta genom att diskutera saken i styrelsen och tillsammans med distrikt, kommuner och medlemmar. Jag tror att om vi bara vågar jobba med det kommer vi se att vi inte är så olika i SSU utan att vi ju alla är just SSU:are.

Vilket ansvarsområde är du mest intresserad av?
- Jag tycker att det har varit mycket intressant och spännande att få jobba med det internationella ansvarsområdet. Men jag antar att valkommittén har skickat dessa frågor till mig eftersom jag av tolv SSU-distrikt har nominerats till ordförande.

Hur ser du på SSUs organisatoriska arbete under nästa period?
- SSU ska vara en stark organisation som samlar unga människor. Vi ska vara inkluderande och fler måste känna sig välkomna och sedda. Det ska betyda något att engagera sig! Det måste vara enkelt för unga att engagera sig hos oss. Vi måste bli än bättre på att använda de påverkansmöjligheter vi har, inte minst genom partiet och facket. Det är en viktig organisatorisk fråga att öppna upp och synliggöra dessa möjligheter.

Vilken roll bör SSU-förbundet ha i framtiden?
- Jag tycker att SSU-förbundet framför allt har tre viktiga roller:
- SSU-förbundets roll är att vara ett stöd för SSU-distriktens och –kommunernas arbete. För SSU är den lokala och regionala verksamheten och påverkansarbetet avgörande eftersom det är den som är närmst unga människor.
- SSU-förbundets roll är att bedriva den nationella SSU-verksamheten, det vill säga nationellt påverkansarbete gentemot bland annat partiet och LO, nationell utbildningsverksamhet, och samordna kampanjinsatser och opinionsbildning.
- SSU-förbundets roll är att representera SSU i de paraplyorganisationer vi ingår i och att se till att använda vårt medlemskap i dem på ett för SSU fördelaktigt sätt. Det handlar bland annat om LSU, ECOSY, IUSY och Palmecentret.

Hur kan SSU utvecklas?
- SSU har en grym utvecklingspotential. Vi har massa engagerade medlemmar och aktivister, många idéer och bra förutsättningar för att kunna genomföra dem. Vi kan utvecklas så att vi blir en än mer inkluderande organisation som samlar unga människor för ett rättvist samhälle och mot regeringen Reinfeldt. Och så att vi är ett verktyg för unga att förändra världen med. Det finns flera saker jag tror är viktiga att göra. Några av dem är:-
Inför ett förbundsråd där varje distrikt har två representanter. Rådet träffas minst två gånger per år och har som syfte att vara en arena för SSU-distrikten att diskutera och påverka SSU-förbundets verksamhet och politik. Syftet bör också vara att stärka kommunikationen mellan SSU-distrikten och SSU-distrikten och förbundet.
- Utveckla och stärk SSU:s fackliga verksamhet. Vi kan göra det tillsammans med LO och fackförbunden. Det handlar dels om att stötta facklig-politisk verksamhet inom SSU såsom fackliga SSU-klubbar och kurser, dels att tillsammans med facket driva viktiga frågor.- Göra SSU till Sveriges bästa elevfackliga organisation genom att driva dessa frågor, utbilda oss och finnas nära unga människor.
- Satsa på internationell verksamhet och politik eftersom så många unga brinner för det. Genom detta kan vi också samarbete med andra ungdomsorganisationer och på det sättet både bredda vårt kontaktnät och förmå påverka mer och fler.
- Fortsätta jobba med den dubbla ansatsen och därför både jobba genom parlamentariska församlingar och genom vårt folkrörelsearbete.

Vad kan du tillföra i förbundsstyrelsen organisatoriskt?
- Engagemang och en vilja att jobba tillsammans i styrelsen för att göra SSU än starkare och större. Mina ögon och öron för att se och lyssna på hela SSU. Efter mina år inom arbetarrörelsen och i andra föreningar i civila samhället har jag också erfarenheter att bidra med om hur man kan jobba med olika metoder och tillvägagångssätt för att utveckla och stärka en förenings arbete och resultat.

Övriga frågor och annat du vill tillägga?
- Tack för möjligheten att svara på dessa frågor med anledning av att jag är nominerad till ledningen i SSU. Min erfarenhet av valberednings- och valkommittéarbete är att det är brukligt att ställa frågorna före man fattar sina beslut, men det har ändå varit roligt att få svara på detta. Bättre sent än aldrig :) Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar! Mina kontaktuppgifter återfinns nedan.

Med vänlig hälsning,
Laila Naraghi
laila.naraghi@ssu.se
070- 66 00 515

5.30.2007

Fred i Mellanöstern Nu!

Manifestation på Sergels torg - Information från Palmecentret
Måndag 4 juni, kl. 17.00

Ockupationen av Västbanken och Gaza har nu pågått i 40 år vilket innebär dagliga lidanden och kränkningar. Detta måste få ett slut. Situationen kan påverkas. Kom och visa ditt stöd för en fredlig utveckling i Mellanöstern!

Medverkande: Wanja Lundby-Wedin, Plura och Carla från Eldkvarn, Lena Hjelm-Wallén, Sanna Karlstedt, Veronica Palm, Thorsten Flinck, Peter Weiderud, Dror Feiler, Laila Naraghi, Salah Abdel Shafi, Viola Furubjelke.

Arrangeras av Palmecentret, ABF, Broderskap, IF Metall, Kommunal, Socialdemokraterna, S-kvinnor, SSU, Unga Örnar

5.29.2007

Innehållsrika dagar - globalt i Gbg, Palestina i Trollywood, förbundsråd i Sverige

Globalkonferensen blev väldigt, väldigt lyckad. Det var hur kul som helst att träffa gamla och nya vänner, inspireras av bra talare och kloka diskussioner, och att få en massa kraft av allt engagemang som sprudlade. LSU och Folk och Försvar hade fått ihop ett jättespännande program med många medverkande medlemsorganisationer (Sveriges Unga Muslimer, RFSL, CISV och en massa, massa fler), internationella gäster (från bland annat Kambodja, Filippinerna, Colombia, Kenya, Kirgizistan) och intressanta föreläsare (bland andra Masoud Kamali, Robert Brown, Magnus Jörgell, Diskrimineringsombudsmannen och Cecilia Malmström). Och så är Världskulturmuseet så himla fint också. Med cool konst och intressanta utställningar. Jonas från Ung Media och Tellus Magazine skötte en blogg från konferensen. Där kan du läsa en del om vad som hände och sas. Och se bilder från helgen. Det var också spännande att få vara konferensens huvudmoderator. Vilken upplevelse. Vid avtackningen fick jag en jättefin bok. Beth O'Donnells tankeväckande Angels in Africa. Tack! Den rekommenderas varmt. Tack LSU-Richard och F&F-Lars för den fina flamingon också.

Och igår, måndag, var jag hos SSU:arna i Trollhättan och Norra Älvsborg för att föreläsa om Israel/Palestina-konflikten. Tack Jakob, Stina och ni andra för inbjudan! Det var verkligen kul att få träffa er, prata politik och bolla idéer. Och vad roligt att så många kom! Vi ses ju snart igen! Fram till dess, lycka till med verksamheten - med opinionsbildningen för Palestina, skolbesöken och den eventuella knapp-/sjalförsäljningen! Det var också kul att få diskutera skoldemokrati och elevinflytande där i slutet av mötet. Vi i SSU måste stå upp mot Major Björklunds försämringar och vi ska vara landets bästa elevfackliga organisation.

Trollhättan - grym stad. SSU Trollhättans lokaler var hur fina som helst. Mäkta imponerande. Och Trollhättans gatuskyltar är också de något alldeles extra. På baksidan av en av dem på stora gågatan var det en stor, heltäckande bild på Fares Fares i filmen Cops. Förvånande men fint! Och det stora k-märkta galleriet mitt i stan var fint grönt.
Alltså, Trollywood stannar i mitt hjärta.

Under de senaste veckorna har jag pratat med många SSU:are från olika håll. Om olika internationella frågor (mycket diskussioner om Mellanöstern, FN och fattigdom) och om regeringens sjuka politik (mycket om Bildt, Reinfeldt och Olofsson). Och om hur vi SSU:are på ett än bättre sätt kan organisera oss för att bedriva den bästa verksamheten och politiken. Många jag har pratat med gillar idéen om ett förbundsråd eftersom det skulle kunna vitalisera SSU och stärka gemenskapen i vårt förbund. (Har skrivit om detta tidigare. Förbundsrådet innebär kortfattat att man skapar ett råd där varje SSU-distrikt har förslagsvis två representanter, och att rådet möts minst två ggr per år. Förbundsrådets syfte skulle kunna vara att vara en arena för distrikten att använda för att kontinuerligt diskutera och påverka SSU:s politik och verksamhet, lyfta idéer och starta samarbeten över distriktsgränserna. Förbundsrådets syfte skulle också kunna vara att förbättra kommunikationen mellan distrikten och mellan distrikten och förbundet. Detta var väldigt kortfattat...) Det är kul att många ute i landet gillar idéen och att det därför säkert kommer att diskuteras på kongressen i augusti. Jag tror att ett förbundsråd skulle vara ett steg i rätt riktning för att utveckla och stärka vårt ungdomsförbund.

Nu ska jag iväg och äta kvällsmat med en av världens bästa kompisar! Vi hörs snart!

5.25.2007

Kongresshälsning till Azadi Lawan

I helgen har SSU:s systerorganisation Azadi Lawan (PUK:s ungdomsförbund) kongress. Jag har blivit ombedd att skriva en hälsning till dem, så den följer här nedan. Den kommer sedan också att översättas till kurdiska. (Komaley Xwendkarani Kurdistans hemsida är också värt ett besök. De ärPUK:s studentförbund.)

Här är den engelska versionen av kongresshälsningen till Azadi Lawan:

* * *
Dear comrades, dear friends, dear Azadi Lawan,

We would like to send the very best regards to your congress. Unfortunately we are not able to join you during the days of the congress. Nevertheless, we would like to convey the best greetings to you all.

A congress is an important moment of every organisation. Naturally also for us, social democratic youth organisations. It gives us the opportunity to gather ourselves, learn from each others ideas and experiances, and most importaantly: To decide which our next steps must be in order to create a better society and a fairer world.

Therefore, we wish you the best of luck with your third congress.

Because there are so many tasks ahead of us. Plenty of things we need to stand up for.
- The right for every young man and woman to get a qualitative education, and then a good job.
- The equality between all persons no matter of their gender, ethnic origin, sexual orientation, religion, birth place or social background.
- The importance to create peace and prosperity all over the world. For all people.

This we need to fight together for. As youth and as social democrats. In Sweden and Europe, in Kurdistan and Asia. All over the world. Our ideas of equality and freedom know no boardes. Our ideology is based on solidarity and the brother- and sisterhood between all people. As young social democrats we have more in common with each other – no matter where we live – than with the conservatives and capitalists of our own countries.

Your congress is also important for the struggle for Kurdistan. We, young Swedish social democrats, support and join your work for a free and democratic Kurdistan. We believe that you as a Kurdish youth organisation are crucial in the struggle for peace and prosperity in the Kurdish region and for the struggle for the rights of the Kurds. We are happy to have you as our sister organisation. Hopefully you also, just as Komaley Xwendkarani Kurdistan, will become a member organisation of The International Union of Socialist Youth, IUSY. We are looking forward to meet you and to work together.

Comrades, friends, best of luck with your congress and future work. You make a difference. Remember the words of the late Swedish foreign minister Anna Lindh “Resignation is our biggest enemy”. Never forget that together we can change the world.

SSU – The Social Democratic Youth of Sweden

Through Laila Naraghi
Member of the National Board, responsible for International Affairs

5.24.2007

Munkhammar, mama mia

Igår arrangerade min s-förening ett spännande seminarium: Social utslagning i Sverige och i Europa – har den skandinaviska modellen en framtid? Medverkande var Maud Edgren Schori (Forskare på socialhögskolan, expert på social utslagning i Europa), Jonny Munkhammar (Timbro), Rainer Gatermann (Skandinavienkorrespondent för Die Welt) och
Jesper Bengtsson (Ledarskribent Aftonbladet/SEKO-tidningen). Det blev ett intressant seminarium. Särskilt fascinerande var det att lyssna på Munkhammar eftersom jag aldrig hört honom live förut. Mama mia, vilken marknadsliberal han är. Skicklig retorik, kuslig ideologi. När jag hörde honom fylldes jag av argument mot kapitalismen. För social demokrati.

Och igår var det final i Aten. Milan vann. Innan matchen pratade jag med en partikamrat (som skulle se matchen) och jag tipsade om en riktigt bra fotbollsbok. Karl-Erik Norrmans Livets mening. Läs den! En gammal vän till mig, som också var med på mötet igår, berättade att denna Karl-Erik har varit operasångare. Och att jag har träffat honom för många år sedan på ett bröllop både han, min vän och jag hade varit på. Ser man på. Hoppas det händer igen, för då ska jag prata fotboll med honom.

Har också blivit tipsad om texter och bilder från Afrikakonferensen förrförra helgen. Både Palmecentret och Partiet har skrivit om det. Kul! Det var en riktigt bra helg. (Har skrivit om det i bloggar en bit ner.) Hoppas att LSU:s Globalkonferens nu i helgen blir lika bra. Snart bär det av.

5.23.2007

Help från -95

Hittade en av mina första skivor när jag letade efter en annan i bokhyllan. Help som kom ut 1995 till stöd för War Child's hjälpinsatser i Bosnien-Herzegovina. Bästa spåren är nog fortfarande The Stone Roses' bidrag och The Charlatans Time for Livin'. Blurs spår håller. Hittade sedan skivan jag letade efter: Manic Street Preachers Everything must go som är lika bra varje gång. Dom är också med på Help. Med en cover av Raindrops Keep Falling On My Head. Riktigt bra! Bra att lyssna på när man skriver.

5.22.2007

Svar från H&M!

Med anledning av vårt (SSU:s och S-studenters) pressmeddelande tidigare idag - se bloggen nedan - skickade vi ett brev till H&M:s ansvarige för Corporate Social Responsibility. Vi fick följande svar tidigare ikväll:

Vi känner naturligtvis väl till problemen på River Rich och har i flera månader arbetat aktivt för att de ska lösas. Vårt första möte med facket på River Rich skedde redan i slutet av november förra året. Jag besökte själv fabriken i mars i år och diskuterade igenom problemen med ledningen. Då fick jag löfte om att ett trettiotal fackligt aktiva personer skulle återanställas i april. Sedan dess har något gått fel och vi har fått olika versioner av händelserna. Jag har idag sökt Neil Kearney för att höra ITGLWF:s syn på läget. Jag kan föräkra att H&M tar frågan på största allvar.

Jag passar på att bifoga det brev till Kambodjas premiärminister vilket H&M var med om att underteckna nyligen, där vi uttrycker oro för begränsningar av fackföreningsfrihet i Kambodja.

H & M HENNES & MAURITZ AB
Salén - Head Office 106 38 Stockholm
Sweden

* * *

Vi kommer att fortsätta följa upp detta. Vi har också kontakt med facket. Brevet som bifogades till svarsmailet var skickat från BSR - Business for Social Responsibility och innehöll följande text:

April 18, 2007

To:
H.E. Vorng Soth
Minister
Ministry of Labor and Vocational Training

H.E. Cham Prasidh
Senior Minister/Minister
Ministry of Commerce

H.E. Sar Kheng
Deputy Prime Minister and Co-Minister
Ministry of Interior

As international companies sourcing product out of Cambodia, we are quite concerned about what appears to be a pattern of violence against union leaders in the country. The recent death of Hy Vuthy, President of the Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia (FTUWKC) at the Suntex Factory, has been brought to our attention, following on the heels of attacks against a number of other union leaders last year and the deaths of two union leaders in 2004.

It is of the utmost importance to us as buyers that rule of law be swift, just, and transparent. This ensures a business environment in which workers can freely exercise their right to freedom of association without fear of retaliation. It also ensures a stable business environment for us to continue to source our products.

We urge the Cambodian authorities to thoroughly and independently investigate Hy Vuthy’s death and bring those responsible to justice. We also encourage the government to take all necessary measures to prevent any acts of violence against union leaders or members and to ensure that all unions are equally regarded and protected in Cambodia.

We appreciate the opportunity to communicate with you on this important issue and look forward to seeing tangible progress by Cambodian authorities on the matter.

Signed,

Eddie Bauer
Gap Inc.
H&M Hennes & Mauritz
Liz Claiborne
Phillips-Van Heusen

Business for Social Responsibility (BSR) released this statement on behalf of the signatories mentioned above. BSR is a global organization that helps member companies achieve success in ways that respect ethical values, people, communities and the environment. The views expressed in this statement are those of the individual companies and not of BSR as an organization.

Pressmeddelande: SSU OCH S-STUDENTER KRÄVER OMEDELBART AGERANDE FRÅN H&M

PRESSMEDDELANDE 2007-05-22

VÅLD MOT FACKFÖRENING PÅ H&M FABRIK I KAMBODJA
SSU och S-Studenter kräver att Hennes & Mauritz omedelbart gör sitt yttersta för att stoppa ytterligare våldsanvändning från arbetsgivarens sida. H&M måste ingripa aktivt när deras leverantörer riskerar hela framtiden för människors fackliga rättigheter.

När arbetare på River Rich Factory i Phnom Penh i oktober organiserade sig fackligt svarade arbetsgivaren, i strid med ILO reglerna, med att avskeda arbetarna varpå strejkaktioner inleddes. Fabrikens största köpare heter Hennes & Mauritz. På morgonen den 21e maj möttes de strejkande arbetarna av ca 100 poliser som brutalt attackerade arbetarna med tårgas, sparkar och elbatonger.

Läs mer

Ociviliserad svensk feghet

Har sett Pianisten. Och jag blir så förbannad. På nazisterna, på hatet och på fördomarna. Kan inte låta bli att fundera kring begreppet civilisation. Hur kommer det sig att människor kan låta sitt samhälle degenerera så mycket att man systematiskt mördar sina medmänniskor? Filmen hade lika gärna kunnat handla om Röda khmerernas framfart i Kambodja, förföljelserna på Balkan under 1990-talet, marockanernas ockupation av Västsahara, Israels förtryck av palestinierna, Kinas kolonialisering av Tibet, de amerikanska nybyggarnas förföljelser av den amerikanska ursprungsbefolkningen, eller något annat förtrtyck präglat av idéimperialism. Just som nazisternas ockupation av Polen. Det är så snuskigt.

När jag såg filmen tänkte jag på Morfar och på Sveriges ageranden under den tyska ockupationen av Polen och andra världskriget. Morfar tvingades fly Österrike som pojk just innan Hitler stängde gränserna. I Sverige - som alltid vill ge sken av att vara så fördomsfritt, öppet och solidariskt - fick morfar känna av sitt ursprung. Visst tog Sverige emot honom och en del andra, men det går ändå inte att sticka under stol med att det var ett Sverige som fegade inför nazismen. Både inrikes och utrikes.

Martin Luther King sa en gång: In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Vänskap, respekt, medkänsla, solidaritet, är alla tecken på civilisation. Men det yttersta beviset för ett civiliserat samhälle/sammanhang, är att samhällets/sammanhangets medborgare/människor vågar stå upp för just vänskap, respekt, medkänsla och solidaritet. Inte bara efteråt utan just när det behövs, här och nu.

5.21.2007

Stigarna möts på Globalkonferensen

För några år sedan fick Mamma en digitalkamera i födelsedagspresent av familjen. Och nu är hon en hejare på att ta kort. Och på att spamma mig med alla bilder :) fast det är mest bara trevligt. Här är en bild från Ävrö norr om Oskarshamn. Från den del av vår skogsstig mot havet där det varje vår växer en hel massa gullvivor. Där har vi gått många gånger.
Sitter och förbereder inför LSU:s årliga Globalkonferens som är i helgen på Världskulturmuseet i Göteborg. Är inbjuden att vara konferencier under helgen - och det ska bli riktigt roligt. Läser på om medverkande, läser in material, lyssnar på musik, kollar in texter och dikter, och sånt där ni vet. Och när jag fick bilden av mamma och kom att tänka på skogsstigen på Ävrö kom jag ihåg en fin dikt av Ingrid Sjöstrand:

På stigar
går man aldrig
riktigt ensam
Fötterna har sällskap med
alla steg som
stigit
stigen fram

Temat för Globalkonferensen är Including diversity - Youth Perspectives on Security, Peace and Democracy. Och Sjöstrands ord passar inte bara in på skogsstigen på Ävrö. Den kan ju lika väl handla om vår gemensamma kamp mot orättvisor, mot rasism och sexism, mot diskriminering av funktionshindrade, mot homofobi och mot andra människofientliga idéer. För det är ju en kamp som pågår varje dag, hela tiden, twentyfour seven. Och som kan kännas ensam och svår, men som så många många många andra - miljoners andra - också har fört och för. Varje dag. Och då är det viktigt att komma ihåg att På stigar går man aldrig riktigt ensam. Fötterna har sällskap med alla steg som stigit stigen fram. Kul att mångas stigar kommer att mötas i helgen på Globalkonferensen. För att vi ska utbyta idéer, lära av varandra och samla kraft.

Vackra Orust, buss 375 och med rak rygg

Vilken helg! Falköpingsfredag - först träff med SSU:arna i lokalen, kampanj på stan och sedan konsert med musik, vänner, diskussioner. Gött! (Läs mer i bloggen nedan.) Riktigt lyckat! Lycka till med resten av turnén!

I lördags for jag till SSU Bohusläns grundkurser på Orust. Hade inbjudits för att hålla två pass, Att uttrycka sig och SSU:s organisation. Tack för inbjudan, och vad kul det var! Jättebra och spännande diskussioner under hela helgen. Om Irak, Palestina, hur starta internationella projekt, feminism, lönediskriminering, SSU, integration/rasism och så himla mycket mer. Och Bohuslän är så vackert. Alla ni som kan: Ta buss 375 från Uddevalla mot Ellös! Det är så vackert så det nästan gör ont. Vattnet, klipporna, grönskan, himlen, bergen. Men framför allt havet. Det är något alldeles särskilt med havet. Egentligen var man än ser det. Kalmar, Oskarshamn, Orust, från luften, Alger, St. Petersburg...

Till sist också: TACK för alla snälla, uppfriskande och roliga mail som kommit de senaste dagarna! De har gett mig typ tio megawatt energi, minst! Fick bland annat ett mail med ett gott ordspråk som jag vill dela med mig utav. Bördor är lättare att bära med rak rygg, och då orkar man bättre hela vägen. Riktigt klokt, tack Stene!

5.20.2007

Falköping rockar

Det var hur kul som helst i Falköping i fredags! Mycket folk, bra stämning, go musik. Bra jobbat SSU Falköping! Här är mitt tal som jag använde vid invigningen. OBS, som vanligt: Detta är vad jag skrev som förberedelse, det talade skiljer sig så klart något från det skrivna eftersom det är så trist med upplästa tal.

* * *

Hej Falköping, mår ni bra?

Vad kul att vara här ikväll. Vad är bättre än musik, gamla kompisar, nya vänner och en skön vårkväll som den här? Musik gör skillnad. Musik ger styrka. Musik är viktigt i kampen för en annan värld. Det är därför vi är här ikväll.

Det finns många exempel på låtar som spelat roll. En av dem, en låt som betytt mycket, inspirerar många, är av Bob Marleys låtar. Den som säger:
Get up stand up
Stand up for your right.
Get up stand up
Dont give up the fight.

Det är viktigt. Det måste vi komma ihåg nu. I moderaternas Sverige. Att stå upp för våra rättigheter, att slåss för våra rättigheter. För vi unga har rättigheter. Glöm inte bort det.
Inte sällan pratar makthavare om att det är viktigt att satsa på unga, dom säger att det är viktigt för att "unga är framtiden". Struntprat. Unga är inte bara framtiden! Vi unga existerar här och nu! Vi har rättigheter idag, inte bara imorgon.


Därför måste samhället satsa på unga. Det är viktigt. Särskilt nu när statsminister Reinfeldt, tillsammans med sin regering gör allt för att försämra för oss unga. Och för att öka klassklyftorna. Reinfeldt är direkt ungdomsfientlig.

Han snackar om att ”vanligt folk” ska tjäna på hans politik. Men det är bara snack. Reinfeldt vill sänka både fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Och vilka är det som tjänar mest på det? Knappast är det ”vanligt folk”. Knappast är det vi unga. Utan det är Reinfeldts rika polare i Stockholms snajsiga villaförorter. Det är framför allt dom som kommer tjäna kosing på det. Mångmiljonbelopp. Det är dom rikas bankkonton som kommer att svälla än mer nu när dessa skatter sänks.
Det är inte vi unga. För vi betalar varken förmögenhets- eller fastighetsskatt. Varför? För att vi varken har förmögenhet eller fastighet.
Ändå påverkas vi av skattesänkningarna. Negativt. När Reinfeldt sänker skatten tar han pengar från vår skola och vård. Därför drabbas alla vi. Du och jag. Helt sjukt. Reinfeldt tar från vårt gemensamma, från oss unga som inte mycket har – för att ge till dom rika. Fel! Helfel!
Vi unga har rätt till en bra välfärd, till ett bra liv. Därför står vi upp mot Reinfeldt och högerregeringen. Och för våra rättigheter.

Och Maud Olofsson. Ni vet hon Centerpartiets ledare, som nu är näringsminister, hon vill också försämra för oss unga.
Hon tycker att det ska bli enklare att sparka oss unga från våra jobb. Hon vill både försämra våra rättigheter på arbetsmarknaden och våra löner. Och genom att göra unga människor ”billigare” vill hon sänka lönerna för alla. Genom att helt enkelt dra ned lönerna för alla i hela Sverige. Fel. Helfel! Därför är det så viktigt att alla som jobbar, går med i facket. Så att vi tillsammans kan stå upp för allas rätt till bra löner och schyssta arbetsvillkor.
Vi unga har rätt till bra jobb och rättvisa löner. Därför står vi upp mot Olofsson och högerregeringen. Och för våra rättigheter.

En annan i regeringen som vill försämra för oss unga är skolminister Björklund. Folkpartisten Major Björklund.
Han vill minska, ta bort, elevers möjlighet att få vara med och bestämma i skolan. Bland annat vill han ta bort alla skolstyrelser med elevmajoritet. Och så vill han införa ordningsbetyg. Alltså betyg på hur du uppför dig.
Skolan är vår, vi ungas, arbetsplats. Vi har rätt att vara med och bestämma över den. Det kallas demokrati. Skolan måste genomsyras av demokrati precis som alla andra delar av samhället. Vi elever måste få vara med och bestämma över vår utbildning, vår skola och vår framtid.
Vi unga har rätt till vår skola och till demokrati. Därför står vi upp mot Björklund och högerregeringen. Och för våra rättigheter.

* * *

Vänner, Vi ska ta hjälp av musiken för att fixa att stå upp mot regeringens ungdomsfientlighet. För att protestera mot de ökade klyftorna.

För att stå upp för att vi unga har rättigheter. Här och nu. Inte bara imorgon.

För glöm aldrig bort att du har rättigheter.
Låt ingen sätta sig på dig eller på någon annan för den delen.
Kom ihåg Bob Marleys ord:

Get up stand up
Stand up for your right.
Get up stand up
Dont give up the fight.

Ha en skön kväll! Tack för ordet, och för uppmärksamheten!

5.17.2007

Lokatt, Bennet och Marley

Är snorförkyld men kurerar mig inför morgondagens konsert. Lokatts turnébesök i Falköping. Ska bli så kul! Har under kureringsförsöken sett en gammal film, Austens "Pride and Prejudice". Allvarligt: Miss Lizzy Bennet är störtskön. Bästa scenen är när hon är råärlig mot överklassdamen i slutet. Hennes namn var typ Catherina de Boruough (hon som bor på det där snajsiga stället Rosings). Bennet är riktigt vass i mun och får översittarna att tappa andan. Nåväl, ni som inte har turen att komma till Falköping imorgon, här är lite helgunderhållning från Bob Marley.

Enighet ♥ öppenhet = sant

Igårkväll träffade jag en av de klokaste vännerna. Tillsammans gick vi en promenad. Vi pratade (fast han pratade mest eftersom jag börjar bli snorförkyld) om nödvändigheten att förändra saker, om svenska partier och om Latinamerika och Colombia. Jag önskar att mäktiga intressen skulle kunna sluta utnyttja Latinamerika! Jag förstår att flera av er som surfat in här vill läsa om vad jag säger angående SSU:s valkommittés beslut. Men nu fick ni i alla fall en pytteliten dos Latinamerika. (För det är viktigt!) Kolla också gärna in denna länk.

Okej, angående valkommittén. Detta kan bli lite långt. Låt oss börja i denna ände:
Vi i SSU ska syssla med politik och verksamhet. Afrikakonferensen i helgen var ett bra exempel på det. (Läs min blogg från i måndags.) SSU Falköpings konsert på fredag är ett annat exempel (ska bli jättekul att tala där!) och SSU Bohusläns kurser i helgen ytterligare ett (vi ses snart!) SSU ska förändra saker och ting, för samhället är så sjukt orättvist! Det är vår uppgift.

För att kunna förändra samhället, världen, måste vi vara ett gott verktyg. Vi måste funka, och funka bra! Det är därför det är viktigt att vi tar hand om vår organisation, vår rörelse. Det är genom ORGANISERINGEN som vi kan förändra. Unga människors vilja att tillsammans med andra organisera sig är vår främsta resurs. Därför är frågor om organisationen viktiga. Därför skriver jag denna blogg fast det finns så mycket annat att skriva om idag (typ valet på Filippinerna som är rena farsen.) Men kom ihåg varför vi pratar om vår organisation: Jo, för att vårt mål är att förändra samhället.

Innan jag fortsätter vill jag passa på att säga tack för de tolv distriktsnomineringarna jag har fått ang. valet av ny SSU-ordförande. Stort! Och för allt stöd och pepp jag får från medlemmar i andra SSU-distrikt. Det betyder mycket. Särskilt tack till er, flera stycken, som hört av er och som har lämnat SSU/rörelsen just för att ni är trötta på hur saker fungerar och på hur ni blivit behandlade. Era erfarenheter är värdefulla och ack så sjuka. Vad ni berättar bekräftar riktigheten i vad Willy Brandt skrev till Olof Palme och Bruno Kreisky (samma citat som jag har i min presentation här på bloggen): "Förändringar och reformer måste fattas, förstås och drivas fram som nödvändigheter och gemensamma uppgifter av solidariska medkämpar. Detta förutsätter dock ... att socialdemokratin kan uppbringa tillräcklig vilja till öppenhet och tolerans."

De följande orden kommer säkert att fördömas och jag själv utmålas som illojal. Men det mest lojala man kan göra mot arbetarrrörelsen, SSU och våra värderingar är att tala klarspråk. Den som inte kan beskriva problem, kan heller inte göra något åt dem. Jag älskar vår rörelse, men jag hatar att se den förfalla. Lojalitet handlar om ärlighet.

Ni som känner mig, och som pratat med mig på sistone, vet att jag inte förväntade mig att bli valkommitténs förslag. De tolv distrikt som nominerat mig förväntade inte det sig riktigt heller tror jag. Varför? För att vi har förstått att Skåne och Stockholms län har bestämt hur de vill ha det och för att de tycks vara likgiltiga inför vad många andra tycker.

Vad kommer att hända nu då? Jag kan inte se in i framtiden, men jag vet hur mönstren varit förut. Och ni som har varit med tidigare vet också hur mönstret brukar se ut: Försöken att få bort den "andra kandidaten" (detta år är det jag, andra år någon annan) ökar genom tilltagande ryktesspridning. Genom att få honom/henne att helt enkelt inte stå ut. Tidigare år har det handlat om att kandidater är för tjocka, sinnesvridna eller har "konstig" form på sina bröst. Det är rykten som egentligen inte går att ta på och som är svåra att bemöta eftersom de sällan kommer upp öppet med en tydlig avsändare. Rykten som helt enkelt inte går att värja sig emot. Vet inte om det är möjligt att jag kan utsättas för mer skit än alla de rykten jag hört de senaste månaderna, men det återstår att se. Snacka om spänd förväntan...
En sak är dock säkert: Det är inte bra för vår organisation, vårt verktyg!, att det ska vara på det sättet. Och därmed är det heller inte bra om vi ska kunna nå vårt mål: Att kunna förändra samhället.

Ni som varit med tidigare vet också att det kommer att pratas om enighet. Därför vill jag skriva några rader om det: Enighet är så oerhört viktigt. Det är därför jag tycker ett-ett-lösningen är så värdefull. Enade vi stå söndrade vi falla. Enighet når man när alla får vara med, när människan känner att hon/han blir lyssnad på och respekterad. Enighet byggs underifrån. Enighet förutsätter därför öppenhet. En organisation som inte fungerar ÖPPET kan aldrig vara ENIG. Enighet skapas just genom respekt för rörelsens tillvägagångssätt. Enighet är lika viktigt som respekt och öppenhet. Detta är ett av SSU:s, eller för den delen, arbetarrörelsens dilemman. Efter tio år i socialdemokratin har jag gång på gång (lokalt, regionalt, nationellt, på olika håll) sett hur ledningar genom centralstyre försökt "skapa enighet". Men enighet går inte att skapa uppifrån. Enighet är en känsla, en insikt. En vilja att låta fler komma till tals, först då kan man ärligt säga att man värnar enigheten. Med detta skrivet, är det enkelt att förstå att det är många i SSU som inte kommer att ge mycket för om valkommittén talar om enighet när valkommittén själva knappt tyckts ha värnat öppenheten, framtidskommissionens slutsatser och att lyssna på alla distrikt och medlemmar.

Ni som har känt mig ett tag, som jobbat med mig, ni vet också att jag alltid hamnar i strul eftersom jag alltid säger vad jag tycker till dom som bestämmer.
- Sten Nordlinder, min gamla rektor på gymnasiet. Han var urförbannad när vi SSU:are och elever drev elevrättsfrågorna och efter mycket arbete VANN!
- Roger Kaliff, f.d. partidistriktsordförande i Kalmar län, och hans gäng, var inte så glada när jag förra våren i min kolumn i Östran beskrev hur jag tycker att socialdemokratin i länet ska funka och inte funka. Och att han har misslyckats i och med att medlemsantalen under hans tid har halverats och vi sjunkit dramatiskt i landstingsvalen. Snacka om att jag fick äta skit för det.
- Gänget kring de två senaste SSU-ordföringarna har inte varit glada när jag internt har sagt vad jag tyckt om vår undfallenhet mot partiet, hantering av olika skandaler och märkliga beteenden.
Klart jag vet att det är detta jag nu får leva med. Och jag vet vad en del tänker: "Det skulle inte vara helt fel om jag ibland bet mig i tungan..." Men men, vi är alla dom vi är :) Jag står bara inte ut med att se hur en del utnyttjar sin position för dumheter, och hur man inte tillåts prata om det. Hur en del, bara för att de sitter högt upp, verkar kunna komma undan med vad som helst - skandaler och lögner. Och när man vill diskutera detta kallas man "illojal". Men vet ni vad: Att vara lojal är att värna värderingarna och ärligheten, enigheten och öppenheten. Det är snarare illojalt att inte göra det. Och jag tror att i slutänden tjänar man själv - och viktigast VÄRDERINGARNA OCH RÖRELSEN - alltid på att säga vad man tycker.

För att komma tillbaka till vikten av enighet: Enighet är inte att tysta ned saker som är fel och låta människor komma undan med kontokortsaffärer, bostadsskandaler, taskigt beteende. Sådant kallas dumhet inte enighet. Det vet vi SSU:are. Låt oss också praktisera det. Och låt oss, please, diskutera det i vår egen organisation. Det är ju det vi inte har fått, det är därför man till slut måste prata mer öppet om det och därför bloggar jag nu om det.
- När Sten Nordlinder vägrade lyssna på våra, elevernas, krav; då gick vi till gymnasienämnden och lokalmedia
- När partidistriktet inte brydde sig om vad många tyckte och skapade möjlighet för diskussion; då skrev jag om det i min kolumn i Östran
- När ledningar i SSU inte tar detta på allvar; Måste vi våga prata mer öppet om det.
Jag är skolad i Oskarshamn och har lärt mig att det är viktigt att först försöka lösa saker internt. Inte minst eftersom vi i SSU har så många bra arenor att använda - arbetarekommuners representantskap, partistyrelsen och VU, riksdagsledamöter etc. Men då det inte räcker - då makthavare ändå inte lyssnar, då måste också vi våga prata högt om vad vi tycker. Det är att visa lojalitet mot våra värderingar.

Med allt detta ovan sagt: Avslutningsvis, SSU kan så mycket bättre. Vi i SSU ska syssla med politik och verksamhet. För att kunna förändra samhället, världen, måste vi vara ett gott verktyg. Det är genom ORGANISERINGEN som vi kan förändra. Unga människors vilja att tillsammans med andra organisera sig är vår främsta resurs. Därför är frågor om organisationen viktiga. Vi måste värna SSU, våra värderingar och varandra. Öppenheten och enigheten. Jag känner fortfarande ett stort stöd från de distrikt som nominerat mig, och från många fler, och därför kommer jag så klart låta era nomineringar gälla. Det är ju fullt naturligt att det i demokratiska organisationer finns flera kandidater.

Nåväl, detta blev minsann långt. Ledsen om du satte förmiddagsfikat i halsen. Hör gärna av dig om du vill. Min mailadress är laila.naraghi@ssu.se! Dessa saker är viktiga att prata om. Får jag nu tipsa om ännu en länk? Detta är viktigt.

5.16.2007

Aftonbladet fortsätter & värre än matrådet

Det är sanna mina ord intressant att befinna sig i politiken och i Stockholm. Saker är så annorlunda här. Det jag lärt mig om öppenhet och demokrati i Oskarshamn tycks inte gälla här.

Efter en spännande paneldiskussion igårkväll på ABF (se förra bloggen) åt jag kvällsmat med en vän på Odenplan. Vårkvällen var skön och mild. Precis när jag hade börjat promenera hem ringer telefonen. Det var Aftonbladet. Journalisten frågar hur det känns att veta att det imorgon (d.v.s. idag onsdag) kommer att avgöras att jag inte blir SSU:s ordförande. Ja vad ska man svara på det? Första tanken som kom upp i huvudet var: Va, har kongressen flyttats!? När jag sa att det var mer än jag visste förklarades det att det under onsdagen skulle vara ett möte som avgör detta. Jahapp.

Journalisten frågade också om ryktena att jag inte stödjer kompromissen och ett-ett-lösningen. Och jag svarade på samma sätt som i den blogg jag skrev den 3 maj. D.v.s. förra gången Aftonbladet spred rykten om SSU, mig och dom distrikt som nominerat mig:
- Jag tycker att kompromissen är jättebra. Och de distrikt som har nominerat mig stödjer absolut kompromissen och ett-ett-lösningen. Ett bevis på det är att de distrikt som stödjer mig också har nominerat Mattias till förbundssekreterare samt att dessa distrikt också har sagt och skrivit detta i SSU internt.
- Jag vet att det sprids rykten om att jag inte skulle stödja ett-ett-lösningen. Det görs för att misskreditera mig och de distrikt som nominerat mig. Jag förstår dock inte varför de som sprider detta vill måla på oss denna skit och därmed försvaga SSU? Det är för mig obegripligt hur någon vill göra det.

Journalisten frågade också om jag "ändå ställer upp". Mitt svar är:
- Det är SSU-distrikten som bestämmer om jag ställer upp. Dom har nominerat mig och därför ställer jag upp. Det är kongressen som väljer ordförande.

Pratade med en kompis igårkväll efter detta. Som frågade om det känns jobbigt. Jovars, det är klart det gör. Men jag är mest konfunderad. Vilka är dessa människor som "planterar" sådana här saker om SSU i media? Varför sprids rykten om att allt är klart? Märkligt förfarande. Men trots att jag är konfunderad är jag inte förvånad. Den interna demokratin i arbetarrörelsen är i många fall värre än i matrådet på min högstadieskola. Och det mina vänner, det är inget att vara stolt över.

5.15.2007

Seminarieinbjudan: Var det bättre förr? Ungas framtidsvägar

15/5 Ungas framtidsvägar - möjligheter och utmaningar
Var det bättre förr? Att vara ung alltså. Står vi inför generationskonflikter eller ökande klasskillnader inom olika åldersgrupper? Vilka framtidsvägar möter dagens ungdomar? Klass, kön och etnicitet ... hur påverkar de ungas människors framtidsutsikter? Om detta handlar seminariet Ungas framtidsmöjligheter - möjligheter och utmaningar som bygger på Tankesmedjan Agoras årsbok med samma namn.

Medverkande:
Anna Thoursie - chef för tankesmedjan Agora
Mohamed El abed - verksamhetsledare MOI (Mångfald och Inflytande)
Hanna Hallin
- ordförande LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer)
Laila Naraghi - internationellt ansvarig SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund)
Moderator - Nisha Besara, journalist

• Tisdagen den 15 maj kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 •
Arrangörer: Arena Program, Agora, ABF
* * *
Det ovan är är Agoras inbjudan till kvällens seminarium! Hoppas vi ses!

5.14.2007

Blåslampa och förändringsverktyg (Afrikakonferensen del 2)

Afrikakonferensen är nu slut. Och det har verkligen varit en toppenhelg. Viktiga diskussioner, spännande tal, nya vänner, sena nätter, mycket musik, nya idéer och projekt.

Tack alla SSU:are som var där och deltog! Och tack till SSU-distrikten i väst som har gjort ett grymt jobb med att rodda allt detta. Knappt 300 deltagare, coola föreläsare, massor av delseminarier. Det har verkligen varit kul att få hjälpa till med detta. För det är precis sånt här SSU ska göra. Verksamhet och politik. Vi ska samla unga för frågor som är viktiga. Diskutera samhället och världen. Och: Förändra det som är fel i samhället och världen.

Det var bra att partiet fanns så starkt närvarande. Jan Eliasson, Jan O. Karlsson, Ann Linde, Kent Härstedt, Joe Frans, med flera. Så att de fick höra vad vi SSU:are tycker. För vi måste bli tydligare och skarpare i vår argumentation gentemot partiet. SSU:s roll är att se verkligheten som den är, identifiera orättvisorna - peka ut dem och göra allt vi kan för att partiet också ska se det vi ser och vilja förändra det vi vill förändra. Vi ska vara en blåslampa. Och ett förändringsverktyg. Inte ett bekvämt ungdomsförbund som bara säger det som "passar sig".
Därför tyckte jag också om helgen. Vi artikulerade det vi tyckte och tillsammans tryckte på partiet. I seminarier, i de stora paneldiskussionerna, i enskilda samtal. I den panel jag modererade, när Jan och Jan satt på scen samtidigt på lördagseftermiddagen, fick vi tillsammans fram en hel del tack vare kloka frågor från er i publiken. Där fick Jan E verkligen höra vad vi i SSU tycker om Västsahara. Bra!

Så ska vi jobba. Vi ska påverka.

Jag hade äran att få invigningstala i fredags. Vilken känsla det var i det stora tältet! Massor av energi, applåder och vilja. Det var elektrifierande som en sa! Mitt tal har efterfrågats så jag har klistrat in det i en blogg nedan. Riktigt härlig känsla var det. Tack!

Nu startar det viktiga påverkansarbetet. Vi ska lobba på makthavare för våra krav (fem av dem finns i talet nedan), protestera mot regeringens sjuka politik och driva egna projekt. Vi ses och hörs!

Kapitalismen och rasismen sitter i samma båt (Afrikakonferensen. del 1)

Afrikakonferensen är slut och en del av er som var på konferensen har velat ha mitt invigningstal. Så här är det. OBS: Detta är vad jag skrev som förberedelse, det talade skiljer sig så klart något från det skrivna eftersom det är så trist med upplästa tal.

* * *
SSU:are, kamrater

Vad kul att få träffa alla er ikväll och i helgen. Tack till SSU-distrikten i väst för inbjudan att få invigningsprata här. Det är en stor ära.

* * *
Världen är så sjukt orättvis.
- En miljard människor lever utan tillgång till rent vatten. Samtidigt som vi i den rika världen använder typ sex liter vatten varje gång vi spolar i en toa.
- Varje dag dör 30 000 barn av diarré och andra enkla sjukdomar. De dör eftersom vi i de rika länderna inte delar med oss av världens mat och mediciner.
- Och sedan vi satte oss här inne, för ungefär tjugo minuter sedan, har 20 kvinnor dött av sin graviditet eller i en förlossning. Eftersom de förvägrats vård, varit könsstympade eller utsatts för en hemlig abort. Varje minut dör en kvinna någonstans i världen på grund av att deras sexualitet inte respekteras.

Detta är absurt. Bisarrt. Orättvist är vad det är.
Och människor i de afrikanska länderna drabbas särskilt hårt av världens orättvisor.
- Våra medmänniskor svälter. I Darfur. I Burundi. I städer och på landsbygden.
- Våra systrar och bröder dör av hiv/aids. Och varje dag smittas fler och fler. Varje dag lämnas hål i samhällen efter dom som slits bort.
- Våra afrikanska vänner förtrycks. Under Marockos ockupation av Västsahara. I den egyptiska diktaturen. I Mugabes vanstyre i Zimbabwe. I konflikten i Liberia.
Och alla vet att det är så här. Detta är inga top secrets, inga hemligheter alls, att människor i Afrika lider. Det står i FN:s rapporter, det diskuteras på toppmötena mellan världens presidenter och statsministrar. Ändå struntar många av världens ledare i det.
Saker fortsätter, business as usual, inget händer.

Trots att vi i väst ser att världen lider, att människor dör, så struntar västvärlden i det. Saker får fortsätta. Business as usual. Inget händer.

Varför? Hur kommer det sig?

* * *

Kamrater,
Jag tror att det framför allt beror på två saker: Kapitalismen och rasismen.
Jag tycker att vi ska kalla saker vid deras rätta namn. Och det är just kapitalismen och rasismen som möjliggör för mäktiga intressen att våldföra sig på Afrika.

Sida vid sida. Tillsammans hjälps dom åt. Kapitalismen och rasismen, dom sitter i samma båt.
Tillsammans gör de gemensam sak och suger ut Afrika.

Kapitalismen vill tjäna mer pengar. Och de länder och företag som står bakom bryr sig inte om hur. Det viktigaste för dom – direktörerna och aktieägarna i Lundin Oil, Shell, Coca-Cola och många fler – det är att de kan tjäna rejält med cash.

Men det är inte dom – direktörerna och aktieägarna – som ror, som ror så att svetten lackar.
Utan det är vanliga människor, de fattiga och utblottade. Som tvingas arbeta under vidriga förhållanden, som kedjas fast vid maskiner och inte har rätt att bilda fackföreningar. Vars barn utnyttjas i krig och i gruvor. Människor som tvingas på flykt i spåren av väpnade konflikter i olje- och diamantindustrin.

Och detta globala klassamhälle, där den rika världen suger ut den fattiga, denna rovlystna kapitalism, legitimeras av rasismen. En rasism som genomsyrar hela vår värld. Som leder till att vi i väst skiter i om människor i Afrika dör. I tusental eller miljontals. Det tycks inte spela någon roll för den rika, vita, feta världen. Västvärlden behandlar inte Afrika med respekt, man behandlar inte sina afrikanska medmänniskor som människor. Detta är rasism.

Detta är inget nytt. Vi har sett det förr.
- Det var kapitalism och rasism som var motorn bakom den europeiska ockupationen av afrikanska länder, kolonialismen, på 18- och 1900-talet.
- Det var kapitalism och rasism som drev slavhandeln i USA.
- Och det är kapitalism och rasism som nu, idag, understödjer orättvisorna i Afrika.
Sida vid sida. Tillsammans hjälps dom åt. Kapitalismen och rasismen, sitter i samma båt.

Men detta går att förändra. Som en cool farbror från Ghana, FN:s förra generalsekreterare Kofi Annan, sagt:
Det människan har skapat, kan människan förändra.

Europas ockupation, kolonialismen, i Afrika har stoppats.
Slavhandeln med svarta i USA har stoppades.
Nu är det dags att också sätta stopp för dagens orättvisor i Afrika.

Och detta är vår, den sociala demokratins – socialdemokratins, uppgift. Att förändra världen. Att stoppa kapitalismens framfart, att krossa rasismen. Att skapa en rättvis värld.
Saker får inte bara fortsätter. Det får inte vara business as usual. Något måste hända!

* * *

SSU:are, kompisar,
Det är ju därför vi är här i helgen. För att vi är trötta på hur världen ser ut, och på orättvisor i Afrika. Och för att vi vill förändra detta.
Som en annan, ännu coolare farbror – Sydafrikas förra president, ANC:aren. Nelson Mandela – sa:
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Alltså:
Utbildning är det mäktigaste vapnet som kan användas för att förändra världen.

Därför applåderar jag, jag tackar, SSU:arna i väst. I Göteborg, Bohuslän, Halland, Södra Älvsborg, Norra Älvsborg och Skaraborg, för att ni har tagit detta initiativ och satt ihop ett rejält program med hjälp av partiet och Palmecentret, samt LO och ABF här i väst. Det har varit roligt att ha fått vara med på ett litet hörn under planeringen och det ska bli en spännande helg.

Ni SSU:are i Västsverige, ni har samlat oss här.
I helgen ska vi skola oss. Utbilda oss som Mandela säger. Om migration, svält och handel. Om olika länder och regioner. Om olika frågor och påverkansmöjligheter.
Sedan är det dags att påverka.
Samla – skola – påverka. Så är ju också vår, SSU:s, paroll.

Vår uppgift är att se verkligheten som den är. Identifiera orättvisorna och hitta lösningarna. Och därefter, vara ett verktyg som vi, unga människor, kan använda att förändra världen med.
SSU ska vara en stark röst för en rättvis värld. Mot förtryck och svält. För frihet, jämlikhet och solidaritet.
Det är till SSU-klubbar, -kommuner och -distrikt som unga ska vilja komma när de vill förändra världen.
Vi ska vara det grymmaste förändringsverktyget som går att hitta.

* * *
Kamrater,
Använd den här konferensen för att diskutera med varandra. Om hur vi kan stoppa krigen. Hur vi kan förändra världshandeln. Hur vi kan främja en global fackföreningskraft. Hur vi kan demokratisera Europa, Afrika och världen.

Passa på att skaffa nya vänner, byt e-postadresser och msn, ät popcorn tills magen spricker och se på film, bli kära och byt idéer.

Efter helgen ska vi sedan accelerera i vårt arbete. Vi måste vara tydliga. Vi ska kalla saker vid deras rätta namn. Och det är mycket som måste göras!
I relation till det denna helg handlar om, Afrika, handlar det framför allt om fem saker. Fem krav vi i SSU ska ställa:
1. Förändra FN och avskaffa de fem permanenta platserna i säkerhetsrådet. Vägen dit är lång, men det är möjligt. Fram till dess måste Afrika ha en permanent plats i säkerhetsrådet.
2. Skriv av de afrikanska ländernas skulder. Satsa på välfärd och demokrati istället för liberaliseringar.
3. Slopa den rika världens jordbrukssubventioner. Starta rättvis handel nu!
4. Avskaffa patenträtten på mediciner som kan stoppa Hiv/Aids. Mediciner ska rädda liv, inte fylla bankkonton i Schweiz. Rätten till liv är oändligt mycket viktigare än någon så kallad rätt till patent.
5. Öka biståndet till minst två procent av BNP. Internationell solidaritet genom bistånd är långt mycket viktigare än Regeringen Reinfeldt skattesänkningar!

Detta ska vi demonstrera och artikulera. Kräva av partiet och våra riksdagsledamöter. Vi ska protestera mot regeringen, mot kapitalismen och rasismen i världen. Vi ska samla unga för detta, på skolor och på arbetsplatser.
Fundera på vad du kan göra.
En av sakerna jag ska göra är att ta upp det i partiets internationella rådslagsgrupp. Där ska jag berätta för Jan Eliasson, Margot Wallström och de andra vad vi i SSU tycker. Till dom ska jag så klart ta upp en massa andra saker också. Som att ockupationen och isoleringen av Palestina måste stoppas nu. Att USA inte ska få fortsätta bryta mot folkrätten och att en internationell miljöbrottsdomstol måste inrättas.
Vad tycker du att jag ska ta upp? Vad tycker du är viktig att Jan, Margot, Pagrotsky, Lena Hjelm-Wallén och de andra i gruppen får reda på? Det vill jag veta, så att jag kan ta med mig det. Så kom gärna och säg det till mig, eller maila eller ring.

Vi, SSU, ska vara ett verktyg för förändring. Vad ni gör i er klubb eller kommun spelar roll. Du gör skillnad!
SSU:s uppgift är att få socialdemokratin, arbetarrörelsen, att lyssna på Spindelmannen. För Spindelmannen är smart, ärlig och trogen sitt hjärta. Hans motto är: Med stor makt följer stort ansvar.
Och vi i västvärlden, och i arbetarrörelsen, har stor makt.
Låt oss nu också ta vårt ansvar!

* * *

Friends, comrades,
I would also like to use this opportunity to warmly welcome our comrades and friends from Namibia and South Africa. It is a great pleasure, and honour, for us to have you here. We are looking forward to spend this weekend with you and exchange ideas and inspiration. There are so much for us to learn from your experiences and knowledge. Thank you for coming all this long way to us!

* * *

Vänner,
Världen är orättvis
Vi måste förändra den
Saker kan inte fortsätta som idag. Det får inte vara business as usual. Något måste hända.
Det är på oss det beror. På dig och på mig

Så vänner och kamrater,
Ha en fantastisk helg. Jag ser fram emot diskussionerna, tankarna och idéerna. Och på vårt fortsatta arbete.
Tack för ordet.

5.10.2007

Tomatplantor åt alla

Tänk om alla dagar kunde få börja som idag. Lagom fint väder. Frukost med en av de klokaste. En grön, lagom tufsig trädgård utanför fönstret. En tomatplanta i fönstret. Doften av välmående.

Om alla fick börja dagen så. Snusa i sig lukten från spröda tomatplanteblad, prata om drömmen med en ostmacka i handen och nedsjunken i en mjuk stol - då skulle kanske världen vara bättre? För då skulle väl människan se det vackra och aldrig vilja befatta sig med det elaka? Kommer att tänka på en av Eeva Kilpis finaste dikter.

Ja. Det finns skönhet.
Det finns kärlek.
Det finns glädje.

Alla ni som lider av världens elände
försvara dem!

Kilpi är lika cool som klockren.

5.09.2007

Demokrati jämt, överallt

Demokrati. Smaka på ordet. Det är ett av världens härligaste ord.

Jag blir så arg när jag märker hur odemokratiska en del saker är. Hur beslut fattas utan insyn och öppenhet, hur personer använder sig av härskarteknikerna hela tiden och hur en del systematiskt hålls utanför. Helfel!

Istället måste alla delar av samhället och världen präglas av demokrati. Alla delar av våra liv och aktiviteter. Demokrati handlar om alla människors lika rätt och möjlighet. Överallt.

Många organisationer borde bli mer demokratiska. En av dem är EU. EU:s idé om att jobba gränsöverskridande, och att tillsammans samarbeta för att nå längre än vad vi gör var och en för sig - är jättebra. Men det finns många saker som också måste förändras i EU. En av de viktigaste är att göra EU mer demokratiskt. Att se till att medborgarna får mer att säga till om och att makthavarna bryr sig mer om folket. För EU är vi, folket. Men det finns även många andra politiska sammanhang och organisationer som måste demokratiseras, vitaliseras, öppnas upp. Och det är vårt - ditt och mitt - ansvar att fixa det. Jag är säker på att det går!

LSU har skapat en cool kunskapsbank där man kan hitta tips och inspel på hur man kan utveckla sin förening/organisation. Jag tror att många, också EU, skulle kunna lära en del av grejerna som står där. Kolla in den du också!

5.08.2007

Göran gör mig mörkrädd

Solen skiner. Åndå blev jag mörkrädd på morgonkvisten när jag hörde moderaten Göran Lennmarker, ordförande i riksdagens utrikesutskott, i SVT:s morgonsoffa ge sin syn på svensk utrikespolitik. Han ger bort Sveriges möjlighet till inflytande till Solana och EU. Istället för att som EU-land säga vad vi tycker - bland annat genom EU - vill Lennmarker att vi ska leka följa John efter Solana. Absurt!

Vi måste försöka få EU att stå samlade för mänskliga rättigheter, folkrätten och en rättvis värld. MEN: För att nå dit måste Sverige HÖJA SIN RÖST. Det går knappast om Sverige har företrädare som Lennmarker. Han verkar helst vilja krypa upp i Solanas knä utan att öppna mun. Lennmarkers inställning visar på en skrämmande övertro till Solanas och EU:s förmåga att klara allt själva. Men EU-samarbetet måste handla om att alla ska delta och säga sin mening.

Inte en chans att EU kan föra rätt politik om vi - medlemsländerna och medborgare - inte låter EU förstå vad vi tycker är rätt politik. Det är ju vi som är EU. Därför, Sverige och alla andra: Höj rösten, tala tydligt.

5.07.2007

Globalisering i arbetarnas intresse? Länktips

Sitter och gör de sista förberedelserna inför ett seminarium jag ska moderera imorgon, som har temat Globalisering - i arbetstagarnas intresse? (Palmecentret arrangerar och medverkande är Thomas Buffenbarger, ordförande International Association of Machinists and Aerospace Workers, USA, Carin Jämtin, Borgarråd i Stockholm och fd biståndsminister, och Stefan Löfvén, ordförande IF Metall.)

Måste bara tipsa om några länkar med viktig info på som alla borde ta del av:
ILO:s kärnkonventioner
Metalls sida om Globalt fackligt samarbete
LO:s sida om globalt fackligt arbete och med olika nyheter på området
Internationella Fackliga Samorganisationens, IFS:s, hemsida (det som förut var FFI) med mycket info bra att ha i den politiska verksamheten.

Vill också tipsa om LO:s nyhetsbrev Fackligt Globalt. Samt om FFI:s årliga rapport om Kränkningar av Fackliga Rättigheter (denna är från 2004). Finns också att beställa. Jättebra att använda på t.ex. kurser, skolpresentationer och vid insändarskrivning.

Världen är sjuk. Vi måste förändra den. Rejäl facklig/politisk samverkan är en avgörande del av förändringsreceptet!

Dubbelgrattis och filmtips

Idag fick jag reda på att en av mina bästa vänner är gravid! GRATTIS! Så fantastiskt kul! Ska bli kul att välkomna bebisen hit till denna värld.

Och idag på vackra 7 maj fyller Göte år! Grattis! Hoppas du får en bra dag :) Vet att du gillar film, och tills vi ses igen, och tills du och mamma får er gemensamma födelsedagspresentsresa, får du här ett filmtips: Pans Labyrinth. Handlar om kampen mot Franco, om liv och död, och om rätt och fel. Förutom att filmen är hur bra som helst är musiken fantastiskt fin. (Fler filmtips finns längre ner här på bloggen, till höger.)

5.06.2007

Polisen, sablar och ärliga Astrid

Vilken helg det varit! Har träffat en massa engagerade och kloka SSU:are i vårsolen. Först hos SSU:arna i Västmanland på två kurser och två olika pass. Ett om Socialdemokratins framtid och ett om Internationell solidaritet, politik och verksamhet. Vad kul det var! Tack för goda idéer och inspel. Och vilken god kladdkaka ni bjöd på! (Fick förklarat för mig att hemligheten är en massa ägg, inget bakpulver och lååång tid i ugnen.) Sedan bar det av till SSU:arna i Uppland på deras Argumentationskurs, med värsta sköna stämningen och imorse höll jag passet om att delta i debatter. Förberedelser, att tänka på, tips och sånt. Och igår spelade vi TP. Lärde oss sjukaste grejen:
Svenska poliser bar sabel fram till 1964. Japp, du läste rätt: S A B E L. -64 bytte man ut det mot batonger.
Fast detta är ändå inte lika sjukt som att polisen idag använder ammunition (hålspettsammunition) som enligt Haagkonventionen är förbjuden att använda i krig. Så försvaret får inte använda det. Men staten - polisen - kan använda det mot svenska medborgare. Hallå polisen? Dags att rensa upp lite i lagren va?

När jag satt och läste tidningen på tåget igår, och vårsverige for förbi utanför, kom jag att tänka på Astrid Lindgren och på Rasmus på Luffen. Kom ihåg den sång - Fri som en fågel - som Oskar (den luffare Rasmus möter i ladan) sjöng. Lätt att tänka på den när våren står i full blom och man kan skaka av sig en massa vinterskit. Kom att tänka på Rasmus och Oskar, och på att ju mer rakryggad Oskar gick, ju ärligare han var, desto friare blev han. Astrids böcker är smarta. Tack alla i min barndom - dagmamma-Ulla, dagisfröknar, släktingar och familj - som pepprade mig med Astrid. Hon är grymmast. Alla barn förtjänar att få höra hennes grejer.

5.04.2007

El Choco & Majakovskij

Fick hem Handelsnytt häromdagen. Läste där imorse om boken El Choco om det bolivianska fängelset San Pedro. Läsvärd artikel! Säkert också en läsvärd bok. Och förra veckan var jag inne på den söta bokaffären på Götgatan, den nära Medborgarplatsen, och hittade den nya boken om Majakovskij och kretsen kring honom. Läste baksidetexten på boken och förflyttades in i en annan tid. Ville inget annat än öppna och läsa hela. Det ska jag försöka göra i sommar!
(Och här är, som vanligt, min kolumn från dagens Östra Småland.)

5.03.2007

Supergrannar

Ikväll åt jag middag med tre fantastiska vänner. Italienskt. Ajajaj vad gott. Och vad skönt det var att ses. Det bästa av allt är att veta att vi är grannar! Och inte vilka grannar som helst, utan supergrannar, som superhjältar ungefär. Tänk att vi bara bor några hundra meter från varandra. Känns tryggt, särskilt som ni kan kvarteren sedan länge. Kom att tänka på den där låten till såpan Neighbours... Ser fram emot att ses snart på en balkong nära er! Vi hörs!

Falska rykten i Aftonbladet

I dagens Aftonbladet finns en kort artikel och en stor bild (intet nytt i kvällstidningssvängen) om ordförandevalet i SSU. Den handlar först lite om hur Aftonbladet ser på SSU:s bakgrund och sedan beskrivs hur Aftonbladet verkar se på läget idag.

Aftonbladet skriver om vad s.k. SSU-källor säger om de tolv distrikt som har nominerat mig:
"- De försöker riva upp den kompromiss vi har i dag där ordföranden är höger och förundssekreteraren än vänster, säger en SSU-källa."

Därför vill jag vara tydlig på några punkter:
1: Jag tycker att kompromissen är jättebra. Jag vill inte riva upp kompromissen. Det har jag länge varit tydligt med.
2: De SSU-distrikt som har nominerat mig gillar också kompromissen och har försökt visa det på en massa olika sätt. Bland annat genom att nominera Mattias som förbundssekreterare för att verkligen visa att de menar allvar när de säger att de vill behålla kompromissen. Distriktsföreträdare har också skrivit om detta på internforumet Agera samt ringt till andra distriktsföreträdare för att verkligen få fram signalen.
3: Jag tycker det är viktigt att vi pratar MED varandra istället för att göra det bara genom media.

Låt mig nu utveckla dessa punkter:
1 och 2: Varför vill "SSU-källor" måla på tolv SSU-distrikt och mig att vi inte respekterar kompromissen? Vi respekterar kompromissen. Vi har visat det. Vi vill vara med i gänget tillsammans med alla SSU:are. Varför försöker "SSU-källor" frysa ute oss genom att säga så? Det är bara SSU som förlorar på att "SSU-källor" sprider falska rykten.
3: "SSU-källor" får gärna ringa mig eller t.ex. de tolv distrikten för att prata. För jag utgår från att vi alla vill att SSU ska vara starkt och det blir det om vi kan prata MED varandra.

Det är ledsamt att "SSU-källor" sprider rykten när SSU skulle tjäna på att vi pratar med varandra. Och inte bara om varandra genom Aftonbladet eller annan media.

Jag vill också vara tydlig med detta:
- Jag kandiderar till ordförande för att jag brinner för SSU. För våra värderingar och vår uppgift att förändra världen. Vi har de bästa värderingarna, därför måste vi vara de bästa företrädarna för dessa värderingar. Vår uppgift är att se till att det är till oss - SSU - unga kommer när man är trött på orättvisor och vill ha ett bra verktyg att förändra världen med.
- Jag kandiderar också för att det är så många som vill att jag ska göra det. Jag känner ett starkt stöd ute bland medlemmar och distrikt. Det är härligt! Tack! Trots att skitsnacket och försöken att göra upp i slutna rum har startat, är det skönt att se att många väljer att bilda sig sin egen uppfattning baserat på mer än rykten.
- Jag kandiderar också för att jag tycker att SSU förtjänar öppenhet. Vi är så många som är trötta på hur saker görs upp bakom dörrar och i korridorer. När jag fick frågan om jag kunde tänka mig att bli nominerad så tänkte jag länge. Men jag kom fram till att SSU förtjänar ett mer öppet ordförandeval, och därför tackade jag ja i ett tidigt skede. För då räknade jag med att andra som också fick frågan skulle våga säga ja. Och på det sättet kan vi få en mer öppen process. För det är inte okej att det bara är ett litet gäng gör upp om hur allt ska vara. Det ska vara vårt förbund. Och då är det viktigt att alla får vara med och diskutera och reflektera.

Detta blev långt, och jag skulle kunna skriva mer :) , men jag hoppas att vi hörs. Detta är viktigt att prata om.

5.02.2007

Oh Laura!

I have got some requests to also, at least once in a while, write some in English. So...

As a typical Swede I begin with reporting on the weather... the sun is shining in Stockholm, and yesterday in Kalmar county it was a great summer feeling. My nose even got a little bit red...

And the government is destroying our welfare and democracy. They deliver hit after hit towards our democracy through weakening the welfare and the equality. They are destroying the common social insurance system, they are selling out our common stateowned companies, they are doing crazy things in the schools (they want to have grades on the pupils' behaviours), they are deleting imporant taxes decreasing the money the state can spend on welfare. And so on. Et cetera. Mama Mia. But each time I get angry with the government I also get a little bit angry with our own labour movement - since we didn't manage to gain the citizens trust in the elections last year... We didn't listen to Spiderman when he says: With great powers come great responsibilities.

I wish our Spanish comrades better luck in the elections in Spain in the end of May, I'm closely following the election in Asturias :) and I keep my finger crossed. This song is for one of my dearest friends, you Laurita. Besos. Thanks Makan for the link.

Första maj! Jubileum och tal (del 2)

Idag - första maj 2007 - firar jag tio år i socialdemokratin! Jag gick med i SSU första maj 1997 hemma i Oskarshamn. Vilka år det blivit :) Och därför var det extra roligt att få fira tioårsdagen hemma i länet, i Kalmar, tillsammans med socialdemokrater från hela länet. Att jag dessutom fick vara årets ungdomstalare var en stor ära. Och vad kul det var!

Larmtorget var knökfullt! Inte en fläck fanns fri. Och tåget var hur långt som helst. När vi svängde av från Södra Kanalgatan in på Larmgatan kunde vi fortfarande se att många var kvar på andra sidan bron på Fredrikskansgatan (vi gick ju från Fredriksskans). Tidningarna skriver att det var 4000-6000 på Larmtorget. Och det var en grymt härlig känsla att få tala där. Och vilken respons! Det var som att man kunde ta på stämningen och på hur illa alla där tyckte om regeringen Reinfeldts politik. Mitt tal har efterfrågats så jag klistrade in det i en blogg nedan. Det går också att lyssna på hos Baromteren/OT. Tack för alla glada tillrop efteråt, via sms, telefon, och på torget!

I förmiddags intervjuade TV4 mig. Bland annat pratade vi om nazisternas hot. Nazistiska och rasistiska åsikter försurar den svenska debatten. De skräpar ned. Jag blir förbannad av att de ska vara ute och demonstrera på våra gator och torg. Och det sa jag, bland annat. Tack och lov fick de inte det utrymme de försökte ta.

Engagemanget för allas lika värde och mot rasismen var en av orsakerna att jag gick med i SSU första maj 97. Det är minst lika starkt idag!

Monas tal var intressant och Mark Levengoods insats var fantastisk. Han är störtskön. Efter förstamajfirandet bar det iväg hemifrån tillbaka till Stockholm tillsammans med Karin och Mats. Vi har blivit värsta resesällskapet med medhavda mackor, kaffe och livsnödvändiga fakta vi delar med oss av. Som upplagt för repris. I Norrköping stannade vi och åt tillsammans med goda vänner. Trevligt!

Detta har varit en toppenjubileumsdag. Och som om det inte var nog ringde SSU-distriktet i Göteborg senare under kvällen och berättade att de hade beslutat nominera mig till förbundsordförande. Stort tack för förtroendet!

Och nu har det till och med hunnit bli den 2 maj.

Första maj! Talet (Del 1)

En del har efterfrågat mitt förstamajtal, här är det. OBS: Detta är vad jag skrev som förberedelse, det talade skiljer sig så klart något från det skrivna, så lyssna gärna på det via länken på Barometern/OT:s hemsida.

Vänner, Vad roligt att vara här. Tack SSU Kalmar län för inbjudan.
Jag vill börja med att citera en viktig förebild, Spindelmannen:

Han säger: Med stor makt följer stort ansvar.

Spindelmannen är trogen sitt hjärta. Han vill förändra världen.
Hans ledord är just detta: Att med stor makt följer stort ansvar.
Tänk om vi socialdemokrater kunde vara lika smarta som han.
För samhället är så sjukt orättvist, och samhället behöver oss, en ansvarsfull arbetarrörelse.
* * *
Många är de unga som förnedras av klass-Sverige idag. Som skäms för att de inte har råd att följa med på skolresan. Som knappt kan flytta hemifrån eftersom det är så svårt att hitta en egen lya, och när man väl gör det är det svindyrt. Det svenska klassamhället slår hårt.

Samtidigt lider miljoner unga i det globala klassamhället. Varje dag dör 30 000 barn av diarré och andra enkla sjukdomar. De dör eftersom vi i de rika länderna inte delar med oss av världens mat och mediciner. Detta är absurt!

Och detta är vår uppgift. Att stoppa klassamhället, bygga social demokrati – lokalt och globalt. Det ska vi använda vår makt till. Vi ska vara ett verktyg för förändring.

Det tycker i alla fall jag. Det var därför jag gick med i SSU på högstadiet. Jag var less på orättvisorna i skolan, på krigen, och på miljöförstöringen. Jag ville förändra. Och det fick jag här i Kalmar län, och i Oskarshamn. Internationella solidaritetsprojekt, fackliga kampanjer, kommunbudgetar, studiecirklar och demonstrationer.


Jag är stolt över mitt partimedlemskap. Jag är djupt förälskad i våra värderingar om allas lika rätt. Och socialdemokratin har gjort så mycket bra genom åren.
Men det var då.
Vårt existensberättigande finns inte i vad vi har gjort. Utan i vad vi gör.
Hur vi förmår förändra världen idag. Hur vi lyckas skapa ett rättvist samhälle imorgon.

* * *
Och vänner, förstamajfirare, samhället behöver oss.
Vi har särskilt en viktig uppgift framför oss: Att stoppa Reinfeldts nedsågning av välfärden.

För Reinfeldt går nu loss med motorsågen och sågar ned välfärden. Bit för bit beskär han vår gemensamma trygghet. Bit för bit ökar klyftorna mellan människorna. Klumparna i mångas magar blir fler och större. Mammor och pappor vänder på slantarna. För varje gren av välfärden Reinfeldt kapar av är det några som faller långt, långt ned.

Bland annat sågar Reinfeldt sönder a-kassan. Och särskilt mycket försämrar han vår, ungdomars, A-kassa. Reinfeldts mål är tydligt, han vill skapa ett juniorlag på arbetsmarknaden. Ett juniorlag med sämre villkor och lägre löner som han vill använda för att dumpa allas löner med. Och detta gör han – den rike Reinfeldt – för att kunna sänka fastighetsskatten för sina polare i glansiga skor i Stockholms villaförorter. Det kan vi inte acceptera! Han tar från vårt gemensamma för att ge till de rika. Och det är framför allt miljonärerna i Djursholm som tjänar på det. Det kallas strategisk högerpolitik!

Samtidigt som Reinfeldt sågar reser Bildt runt i världen för att inspektera sina ekonomiska intressen. Olja, amerikansk industri, gasledningar, säkert något mer. Istället borde han ägna sig åt viktig politik:
- Han borde varje dag kritisera Israels ockupation av Palestina, och börja prata med dom demokratiskt valda palestinska ledarna. Ockupationen och isoleringen måste få ett slut, fredssamtalen måste återupptas. Fred och säkerhet i Mellanöstern är möjligt!
- Han och Sverige borde erkänna Västsahara! Marockos ockupation måste få ett slut.
- Han och regeringen måste höja biståndet! Bistånd till världens fattiga har sänkts för att betala svenska skattesänkningar. Cyniskt, är vad det är.

Reinfeldt sågar och Bildt reser och ingen bryr sig om miljön trots att klimathotet är ett faktum. Reinfeldt säger att han inte tycker att regeringen behöver göra något. Istället hänvisar han till marknaden. Typiskt högern att vilja bli valda men sedan ändå inte göra annat än lämpa över all makt till marknaden. Det är fel! Regeringen måste ta ansvar.
- För att den som står för stora utsläpp också ska betalar.
- För att staten ska satsa på att utveckla hållbara alternativ.
- För att Sverige ska gå före internationellt och jobba för att en internationell miljöbrottsdomstol inrättas.

* * *
Kamrater,
Vi ska protestera mot regeringen Reinfeldts försämringar, men vi ska också presentera ett trovärdigt alternativ, en egen politik som håller. Det ska handla om alla människors rätt oavsett kön, plånbokstjocklek, hudfärg eller sexualitet. Det är framför allt två områden vi måste se över:

För det första handlar det om skolan. Skolans uppgift är att vara en plats för lärande och utveckling. Unga vill ha kunskap. Och vi unga har rätt till kunskap. Men dagens skola håller inte alltid måttet. Därför måste skolan förbättras. Det handlar om att alla unga ska få plats och att skolan ska gå i takt med samhället.

För det andra handlar det om den så kallade integrationspolitiken. Många svenskar har svårt att få en bostad eller ett jobb på grund av sitt efternamn eller sin näsa. Trots att vi bott här i Sverige flera år och är människor som alla andra diskrimineras svenskar med invandrarbakgrund varje dag. Inom politiken kallas detta ofta för ”integrationsproblem”. Det är skitsnack, jag kallar det rasism. För jag tycker att vi ska kalla saker vid deras rätta namn. Problemet är inte människors bakgrund. Problemet är när människor diskrimineras på grund av sin bakgrund. Det är dags att vi städar undan rasismen!

* * *
Vänner,
Vi ska protestera mot regeringens försämringar och presentera alternativ.
Men för att fixa det måste vi shejpa upp vår rörelse.
Därför måste vi ständigt vara i rörelse. Inte bara när vi kickas ur Rosenbad. Därför måste vi lyssna på Spindelmannen. Vi måste inse att med stor makt följer stort ansvar. Och vi socialdemokrater har makt, därför måste vi ta ansvar.

Tillsammans kan vi fixa det här. För till skillnad från Spindelmannen så finns vi på riktigt. Vi ska inte bara vara några man ser på TV, läser eller hör talas om. Nej, vi ska finnas livs levande i människors vardag. Så att fler vill och kan, och får, komma med oss. Det är på oss det beror.

Frihet, jämlikhet och solidaritet. Det är de bästa värderingarna. Låt oss se till att vi är just de företrädare våra värderingar förtjänar.

Tack för ordet.