5.31.2007

Mina svar till valkommittén

Förra torsdagen fick jag ett mail från SSU:s valkommitté med frågor i med anledning av att jag är nominerad av tolv SSU-distrikt till SSU:s ledning. Jo jag vet - mailet kom en dryg vecka efter att valkommittén redan fattat sitt beslut - och min erfarenhet av valberednings- och valkommittéarbete är att det är brukligt att ställa frågorna före man gör det, men det har ändå varit roligt att få svara på detta. Bättre sent än aldrig :) Inspirerad av hur en kompis till mig gjorde när han var nominerad till Executive Trustee i IEC för CISV International, lägger jag också ut frågorna jag fick tillsammans med mina svar som jag skickade till valkommittén igår.

Vem är du?
- Laila Naraghi. Jag kommer från Oskarshamn och gick med i SSU för tio år sedan efter att ha beställt information från olika ungdomsförbund och organisationer. Jag var arg på hur världen såg ut, på miljöförstöringen och på att vi elever inte fick vara med och bestämma i skolan, så jag ville engagera mig någonstans. Efter att ha läst om olika föreningar valde jag att engagera mig i socialdemokratin. Sedan dess har jag varit aktiv i SSU på olika sätt lokalt och regionalt, nationellt och internationellt. Det har verkligen gett mig möjlighet att tillsammans med andra kunna förändra saker och ting. Jag bor nu i Stockholm eftersom jag läser på Försvarshögskolan där jag studerar statskunskap med inriktning på krishantering och internationella relationer. På min fritid tycker jag att det är roligt att just vara engagerad i arbetarrörelsen, att gå på bio, att skriva och läsa och att umgås med vänner och familj.

Hur gammal är du?
- Jag är 24, fyller 25 i slutet av juni.

Accepterar du nomineringen som ledamot / ledning till förbundsstyrelsen SSU?
- Ja jag accepterar nomineringarna som ordförande.

Vad har du idag för uppdrag i SSU / SAP / övriga uppdrag?
- Ledamot i SSU:s förbundsstyrelse med ansvar för internationella frågor
- Vice president i ECOSY, med portföljen EU:s Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitik- Ledamot i socialdemokraternas internationella rådslagsgrupp
- Ledamot av SSU Kalmar läns valberedning
- Styrelseledamot i s-föreningen ESP Stockholm (en s-förening inom Stockholms Arbetarekommun)
- Kolumnist i dagstidningen Östra Småland
- Delegat till FN:s generalförsamling, utsedd av LSU, för år 2006, vilket innebär att jag under 2007 ska fungera som stöd för den nya delegat som LSU har utsett för 2007

Hur värderar du din insats i förbundsstyrelsen under perioden?
- Jag värderar min insats i förbundsstyrelsen under perioden 2005-2007 utifrån det jag har gjort. Under perioden har jag precis som under perioden 2003-2005 varit ansvarig för internationella frågor i förbundsstyrelsen. Jag har försökt rikta in mig på att dels stärka SSU:s internationella politik och verksamhet, dels stimulera den internationella debatten i SSU. Jag har under 2003-2007 besökt flera kommuner och distrikt för att föreläsa om olika frågor eller om hur vi SSU:are kan bedriva internationella projekt. Förutom att föreläsa på olika kurser och konferenser på både lokal och nationell nivå har jag hjälpt till som bollplank vid olika arrangemang, projekt och kampanjer. Jag har också besökt nyårskurserna på Bommersvik för att stimulera den internationella diskussionen där. Under perioden har jag skrivit artiklar till SSU:s hemsida och Tvärdrag samt även informerat Frihet om olika händelser för att göra dem uppmärksamma på vad som händer och sker. Jag har också skrivit artiklar och kolumner till andra tidningar för att bilda opinion för vad SSU tycker. Under perioden har jag varit handledare för en DLU-1:a på Bommersvik (min tredje veckokurs jag höll under min tid i förbundsstyrelsen). Jag tycker det är angeläget att SSU:s förbundsstyrelse finns ute i verksamheten, både på lokal och regional nivå och på förbundsnivå. Därför har jag prioriterat det.

2006 utsågs jag av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) till delegat till FN:s generalförsamling. Det tog en hel del tid i anspråk och jag har ansträngt mig för att genom uppdraget sprida kunskap och engagemang om FN inom SSU, bland annat genom föreläsningar, artiklar, radiointervjuer och bloggande. Jag har också använt uppdraget som ett sätt att visa upp SSU:s internationella engagemang för andra. Det har jag bland annat gjort genom kommunikation med andra organisationer och genom media. Dels genom möten, artiklar och brev, dels genom att vara korre för Transit på P3. Genom uppdraget, och mitt tal i FN, lyfte jag frågor som vi i SSU tycker är viktiga.

Under perioden har jag varit vice president i ECOSY och engagerat mig för att SSU:s närvaro och engagemang i ECOSY ska vara starkt och trovärdigt. Jag har tillsammans med ECOSY:s ledning och presidium lett organisationen politiskt och organisatoriskt. Presidiet har en viktig roll i detta eftersom ECOSY endast har en mycket liten expedition i Bryssel (tre anställda). I ECOSY har jag ansvarat för frågor som rör EU:s Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitik varför jag tillsammans med ECOSY:s ledning har ansvarat för ECOSY:s arbete och utveckling angående frågor som bland annat rör Mellanöstern, Turkiet, Kina och Asien, Latinamerika och USA. Under perioden har nya kontaktytor och samarbeten skapats för att ge ECOSY en mer sammanhållen och trovärdig internationell politik. I mitt uppdrag i ECOSY har jag tyckt det varit viktigt att ständigt återkoppla till SSU:s ställningstaganden och traditioner vad gäller internationellt arbete. I ECOSY har jag tillsammans med den nu före detta vice presidenten Simone Burger ansvarat för ECOSY-utskottet för policyutveckling. Vi ledde arbetet med att skapa ett nytt policysystem i ECOSY som kongressen i våras fattade beslut om. Tillsammans med utskottet tog vi fram förslaget på hur detta skulle se ut och fungera, det vill säga hur olika dokument skulle utformas och stå i relation till varandra.På grund av mitt uppdrag som internationellt ansvarig i SSU:s förbundsstyrelse har jag också fungerat som SSU:s representant vid olika IUSY-aktiviteter. Det handlar om IUSY:s planeringspresidiemöte inför festivalen i Alicante under våren 2006 samt under själva festivalen sommaren 2006. Det innebar att jag under festivalen ansvarade för SSU:s ansvarsuppgifter i presidiet och på festivalen.

Under perioden har jag hållit kontakt med några av för SSU viktiga närstående svenska organisationer. Framför allt Olof Palmes Internationella Centrum och Svenska FN-förbundet. SSU är medlemmar i båda. Jag har bland annat varit på FN-förbundets kongresser samt samarbetat nära med Palmecentret bland annat som föreläsare. Jag har lagt extra energi på att försöka få SSU-kommuner och –distrikt att känna större förtroende för möjligheten att använda dessa organisationer i sitt lokala och regionala arbete. Inte minst eftersom vi i SSU ju själva är medlemmar i de båda. Jag har gjort det bland annat genom att sprida information om deras verksamhet samt stötta kommuner och distrikt i att använda sig mer av dessa organisationer.

Jag har tillsammans med RFSU jobbat för att genom SSU och RFSU mer och tydligare uppmärksamma internationella SRHR-frågor (Sexuella och reproduktiva rättigheter). Det har vi bland annat gjort genom gemensamma artiklar och genom mitt arbete som delegat till FN:s generalförsamling 2006 samt som vice president i ECOSY.

Tillsammans med SSU:are runt om i landet har jag dragit igång ett Kurdistannätverk inom SSU som jobbar för ökad kunskap och verksamhet för ett fritt och demokratiskt Kurdistan. Under perioden har jag även haft frekvent kontakt med olika kurdiska ungdomsorganisationer i Sverige och i Kurdistan.Som internationell ledare i förbundsstyrelsen har jag tyckt det varit viktigt att driva SSU:s politik gentemot SAP centralt. Därför har jag försökt ha kontakt med olika personer inom partiet som är ansvariga för internationella frågor, skrivit texter till AiP och drivit frågor tillsammans med andra SSU:are inför och på partikongresser. Det rör sig bland annat om Rättvisemärkt, Västsahara, Israel/Palestina och Burma. SSU är LO:s ungdomsförbund varför jag har haft ett globalt facklig-politiskt perspektiv och sökt uppmärksamma detta bland annat genom arbete för Rättvis handel. Jag har bland annat deltagit och lett seminarier med globalt facklig-politiskt tema liksom ständigt lyft det facklig-politiska perspektivet inom ECOSY.2006 var jag SSU:s representant i LSU:s påverkansutskott då vi arbetade fram ett nytt LSU-program. Det var ett intressant och viktigt arbete som ledde till att LSU-programmet är organiserat utifrån den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Hur ser du på arbetet i förbundsstyrelsen?
- Efter fyra år i förbundsstyrelsen är min bild att arbetet i förbundsstyrelsen blir vad man gör det till. Arbetet mellan mötena har många gånger känts mest angeläget eftersom det har gått att påverka mer och eftersom det har kunnat stimulera SSU:s verksamhet och politik. Förbundsstyrelsemötena känns viktiga men inte sällan svåra att påverka. Jag har saknat att vi aldrig haft någon teambuilding eller liknande som syftar till att svetsa samman styrelsen. Jag tror att det skulle hjälpa om vi själva också går igenom den typ av teambuildning som vi vill att SSU-distrikt och –kommuner använder sig av.

Vad vill du göra under nästa period i förbundsstyrelsen?
- Stärka SSU genom att stötta lokal och regional verksamhet och bidra till att SSU vågar ta än mer ton mot samhällets orättvisor, bland annat genom att vara tydligare gentemot partiet. Jag vill också bidra till det jag skriver om nedan med anledning av era frågor om min syn på SSU:s politiska och organisatoriska roll.

Hur ser du på SSUs politiska roll?
- SSU har en jätteviktig politisk roll inom arbetarrörelsen och i Sverige och världen! Vi ska vara verklighetssynens ungdomsförbund som identifierar samhällets orättvisor och gör något åt dem. Jag har utvecklat min syn på detta i svaren nedan.

Våra viktiga framtidsfrågor?
- Jag tycker att de viktigaste framtidsfrågorna för SSU är tre mer övergripande som handlar om vårt arbete och förhållningssätt, och tre som är mer av sakpolitisk karaktär.
De mer övergripande är:
- Att vara en rörelse som samlar unga människor för ett rättvist samhälle och mot regeringen Reinfeldts politik
- Att förmå vara ett verktyg för unga människor som vill förändra saker och ting. Allt från sin egen arbetsmiljö på skolan eller på jobbet till kommunens miljöpolicy eller Marockos ockupation av Västsahara. Genom SSU ska unga människor kunna förändra.
- Att ha en mer aktiv roll för att få arbetarrörelsen i allmänhet, och socialdemokraterna i synnerhet, på rätt köl igen. Det handlar om att tydligare stå upp mot tråkiga strukturer inom arbetarrörelsen och att göra socialdemokratin mer trovärdig igen.
De mer sakpolitiska är:
- Att kunna vara Sveriges bästa elevfackliga organisation som står upp för elevers rättigheter. Idag saknas det en organisation elever kan vända sig till för att få råd och stöd. Det får mycket negativa konsekvenser för demokratin ute i Sveriges skolor. Och det blir särskilt tydligt nu när skolministern, major Björklund, vill försämra elevinflytandet och elevernas rättigheter. Därför behöver SSU jobba mer elevfackligt. Det kan vi göra genom skolklubbar, rådgivning och utbildningar. Att jobba för att elever organiserar sig fackligt får dessutom positiva konsekvenser i ett längre perspektiv eftersom det stärker den fackliga grundidén.
- Att ta kampen mot rasismen. Överallt. Alla människor är lika mycket värda och det ska respekteras. Vi i SSU ska förmå att peka på rasismen och diskrimineringen var än den förekommer. I skolan eller på jobbet, på arbetsmarknaden eller i politiken, när det handlar om så kallad vardagsrasism eller organiserad rasism. En del politiker och andra kallar den diskriminering som finns i Sverige för ”integrationsproblem”. Det tycker jag är skitsnack. Vi ska kalla saker vid deras rätta namn och den diskriminering som riktas mot medborgare på grund av deras ursprung eller hudfärg är rasism. Vi i SSU ska ta kampen mot rasismen.
- Att stå upp för internationell solidaritet. Världen idag är ett stort klassamhälle där människors rättigheter inte respekteras. Det handlar om svält, krig och konflikter. SSU måste få upp detta på makthavarnas dagordning genom att jobba med frågor som rör handel, bistånd, globalt samarbete och facklig organisering. Tillsammans med övrig arbetarrörelse, inte minst facket och våra internationella paraplyorganisationer, måste vi stå upp för den demokratisk globalisering.

Vad kan du tillföra i förbundsstyrelsen politiskt?
- Engagemang och en vilja att jobba tillsammans med hela styrelsen, att diskutera och att lyssna. Mina år inom ungdomsförbundet gör att jag också kan bidra med erfarenheter från påverkansarbete lokalt och regionalt, i partiet och fullmäktige, på europanivå och internationellt.

Vad är din syn på framtidskommissionens arbete och hur ska detta inkluderas i det vardagliga SSU-arbetet?
- Framtidskommissionen måste respekteras av alla. Det är fortsatt viktigt att framtidskommissionen präglar allt vårt arbete, bland annat utbildningsverksamheten och förbundsexpeditionen. SSU ska vara en inkluderande organisation där alla får plats. Vi ska lyssna på varandra och inte ha förutfattade meningar om varandra. Jag tror det är viktigt att inkludera framtidskommissionens arbete i vårt vardagliga arbete genom att hålla diskussionen levande om hur vi vill att organisationen ska vara. Det är naturligt att diskutera hur man vill att ens förening ska fungera, och att reflektera kring hur den fungerar idag. Jag skulle vilja att förbundsstyrelsen fick möjlighet att ta ett större ansvar för detta genom att diskutera saken i styrelsen och tillsammans med distrikt, kommuner och medlemmar. Jag tror att om vi bara vågar jobba med det kommer vi se att vi inte är så olika i SSU utan att vi ju alla är just SSU:are.

Vilket ansvarsområde är du mest intresserad av?
- Jag tycker att det har varit mycket intressant och spännande att få jobba med det internationella ansvarsområdet. Men jag antar att valkommittén har skickat dessa frågor till mig eftersom jag av tolv SSU-distrikt har nominerats till ordförande.

Hur ser du på SSUs organisatoriska arbete under nästa period?
- SSU ska vara en stark organisation som samlar unga människor. Vi ska vara inkluderande och fler måste känna sig välkomna och sedda. Det ska betyda något att engagera sig! Det måste vara enkelt för unga att engagera sig hos oss. Vi måste bli än bättre på att använda de påverkansmöjligheter vi har, inte minst genom partiet och facket. Det är en viktig organisatorisk fråga att öppna upp och synliggöra dessa möjligheter.

Vilken roll bör SSU-förbundet ha i framtiden?
- Jag tycker att SSU-förbundet framför allt har tre viktiga roller:
- SSU-förbundets roll är att vara ett stöd för SSU-distriktens och –kommunernas arbete. För SSU är den lokala och regionala verksamheten och påverkansarbetet avgörande eftersom det är den som är närmst unga människor.
- SSU-förbundets roll är att bedriva den nationella SSU-verksamheten, det vill säga nationellt påverkansarbete gentemot bland annat partiet och LO, nationell utbildningsverksamhet, och samordna kampanjinsatser och opinionsbildning.
- SSU-förbundets roll är att representera SSU i de paraplyorganisationer vi ingår i och att se till att använda vårt medlemskap i dem på ett för SSU fördelaktigt sätt. Det handlar bland annat om LSU, ECOSY, IUSY och Palmecentret.

Hur kan SSU utvecklas?
- SSU har en grym utvecklingspotential. Vi har massa engagerade medlemmar och aktivister, många idéer och bra förutsättningar för att kunna genomföra dem. Vi kan utvecklas så att vi blir en än mer inkluderande organisation som samlar unga människor för ett rättvist samhälle och mot regeringen Reinfeldt. Och så att vi är ett verktyg för unga att förändra världen med. Det finns flera saker jag tror är viktiga att göra. Några av dem är:-
Inför ett förbundsråd där varje distrikt har två representanter. Rådet träffas minst två gånger per år och har som syfte att vara en arena för SSU-distrikten att diskutera och påverka SSU-förbundets verksamhet och politik. Syftet bör också vara att stärka kommunikationen mellan SSU-distrikten och SSU-distrikten och förbundet.
- Utveckla och stärk SSU:s fackliga verksamhet. Vi kan göra det tillsammans med LO och fackförbunden. Det handlar dels om att stötta facklig-politisk verksamhet inom SSU såsom fackliga SSU-klubbar och kurser, dels att tillsammans med facket driva viktiga frågor.- Göra SSU till Sveriges bästa elevfackliga organisation genom att driva dessa frågor, utbilda oss och finnas nära unga människor.
- Satsa på internationell verksamhet och politik eftersom så många unga brinner för det. Genom detta kan vi också samarbete med andra ungdomsorganisationer och på det sättet både bredda vårt kontaktnät och förmå påverka mer och fler.
- Fortsätta jobba med den dubbla ansatsen och därför både jobba genom parlamentariska församlingar och genom vårt folkrörelsearbete.

Vad kan du tillföra i förbundsstyrelsen organisatoriskt?
- Engagemang och en vilja att jobba tillsammans i styrelsen för att göra SSU än starkare och större. Mina ögon och öron för att se och lyssna på hela SSU. Efter mina år inom arbetarrörelsen och i andra föreningar i civila samhället har jag också erfarenheter att bidra med om hur man kan jobba med olika metoder och tillvägagångssätt för att utveckla och stärka en förenings arbete och resultat.

Övriga frågor och annat du vill tillägga?
- Tack för möjligheten att svara på dessa frågor med anledning av att jag är nominerad till ledningen i SSU. Min erfarenhet av valberednings- och valkommittéarbete är att det är brukligt att ställa frågorna före man fattar sina beslut, men det har ändå varit roligt att få svara på detta. Bättre sent än aldrig :) Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar! Mina kontaktuppgifter återfinns nedan.

Med vänlig hälsning,
Laila Naraghi
laila.naraghi@ssu.se
070- 66 00 515

1 Comments:

Blogger Andreas said...

Bra skrivet =)!

5/31/2007 10:40 em  

Skicka en kommentar

<< Home