12.04.2007

Kommentarer till Försvarsberedningen idag på seminariet

För en stund sedan hemkommen från Folk och Försvars arrangemang med anledning av Försvarsberedningens rapport. Intressant! Dels så klart själva rapporten, dels försvarsberedningens respons på mina och de andra medverkandes synpunkter under dagens arrangemang.

I mitt anförande lyfte jag med anledning av rapporten, och inom ramen för programpunkten jag medverkade under, tre saker; om Ryssland, Gasledningen samt kurdfrågan.

Detta är mina tankar om det:

1: Utvecklingen i Ryssland.
- Försvarsberedningen berör inte det just genomförda valet, vilket kanske går att förstå med tanke på att det genomfördes i söndags. (Även om det självklart hade varit önskvärt att i alla fall mellan partierna nå samstämmighet ifråga om synen på valet och förberedelserna. Det är ju ändå något man känt till en längre tid.)
- Däremot är beredningens skrivning på sidan 34, sista meningen andra stycket förvånande. Beredningen skriver med anledning av Rysslands auktoritära utveckling: "Flera personer som vågat vara kritiska har omkommit under oklara omständigheter." Omkommit betyder enligt SAOL "dö i en olycka, förolyckas", och det är knappast vad man t.ex. kan kalla MORDET på Anna Politkovskaja. Det är anmärkningsvärt att beredningen inte vågar kalla saker vid deras rätta namn! Särskilt när bilagan som bifogats rapporten, men som beredningen inte står bakom gemensamt, använder ordet "mord" ifråga om detta.
- I ljuset av detta reses funderingar om varför beredningen inte vågar uttala sig mer om läget i Kosovo. Det nämns bara i en bisats. Trots att den 10/12 närmar sig med stormsteg. Det är inte alldeles märkligt att tankarna dras till att beredningen kan upplevas undfallande inför eventuell rysk irritation.
- Vidare är det intressant att notera hur beredningen talar om vikten av samordning mellan olika myndigheter och funktioner i samhället. I och med detta bör demokratibiståndets roll till Ryssland belysas, ett bistånd som är bestämt ska fasas ut. Ryska föreningar behöver stöd från omvärlden. Det tycks finnas en enighet mellan blocken, också sedan tidigare, om behov av att samordna bistånd och säkerhetsinsatser. Vad får detta för konsekvenser för Ryssland och för svenskt bistånd?

2. Gasledningen.
- Beredningen pekar ut vad de anser vara tre vägledande principer för Sveriges förhållningsätt till gasledningen genom Östersjön. a) strikta miljökrav b) ledningen ska underkastas European Energy Charter (EEC) c) transparans ifråga om ägande och drift av ledningen.
- Klokt tänkt i ett första skede. Rätt inriktning tycker jag.
- Men vad händer om det blir en konflikt mellan konsortiet och berörda länder? Enligt EEC finns då medlingsmekanismer som ska lösa konflikter mellan stater och mellan stater och företag. Frågan är då, hur ska det statskontrollerade NordStean räknas? Och om det går till konflikt, och frågan tas till International Court of Justice, vilken princip kommer att gälla? Inregistreringsprincipen (konsortiet är registerarat i Schweiz) eller aktieägarprincipen? Hur påverkar utfallet i Barcelona Traction Case? Det kan sätta Sverige i bekymmer, och andra länder också för den delen. Hur har beredningen räknat att detta påverkar?

3. Kurdfrågan
Ingenstans i rapporten, varken under avsnittet Mellanöstern eller avsnittet Europa, nämns detta vilket är märkligt. Frågan är brännande på den globala dagordningen. Inte minst med anledning av Turkiets agerande i förhållande till Irak. Än märkligare blir det i ljuset av den ganska rejäla genomgång som finns av läget i rapportens bilaga, varför har beredningen struntat i att beröra denna viktiga fråga i sin omvärldsanalys?

Beredningen svarade/kommenterade det mesta. Har antecknat ned och ska reflektera närmre kring vad som sas, och inte sas.

Vidare var de andra medverkande väldigt intressanta att lyssna till, till exempel UI:s direktör Tomas Ries, Bo Huldt från FHS och Annika Ström Melin. Återkomer till detta vid senare tillfälle, måste iväg på ett möte nu.